JURIDISCHE KENNISGEVING RENE FURTERER WEBSITE 

 

Uitgever  
PIERRE FABRE BENELUX naamloze vennootschap 
Met maatschappelijke zetel op het adres Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht, Brussel, België 
Ondernemingsnummer BE 0413.113.397 
Intracommunautaire BTW: FR42319137576 
Telefoon: +32 (0) 2 556 49 60
E-mail: contact.furterer@pierre-fabre.com

Publicatiedirecteur  PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS 

 

Ontwikkelaar
SMILE 
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 814 314,88 euro 
20 Rue des Jardins
92600 Asnières sur seine 
RCS Nanterre 378 615 363 

 

Host 
PLATFORM.SH  Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 510 747,00 euro 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Parijs 
RCS Parijs B 521 496 059
Telefoon: +33 (0) 1 40 09 30 00
E-mail: customercare@platform.sh

 

Credit 
Ontwerp, creatie: WIDE Ontwerp, redactionele inhoud, foto's/video's: PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN RENE FURTERER 

 

ARTIKEL 1 - DOEL VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna " AGV ") hebben tot doel de gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden voor toegang tot de site van RENE FURTERER® (hierna "RENE FURTERER"), een merk van PIERRE FABRE BENELUX (hierna " PFDC "), vast te leggen die de gebruikers (hierna " Gebruikers ") aanvaarden door het loutere feit van de raadpleging ervan.

 
Indien de Gebruikers deze niet aanvaarden, verzoekt RENE FURTERER hen de Site te verlaten. 

De AGV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik en de raadpleging van de Site is beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. 

In het algemeen is het de Gebruiker verboden de Site geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden (auteursrecht) of in strijd met deze AGV. 

Door de Site te raadplegen, stemt de Gebruiker in met de AGV zoals deze worden weergegeven op het moment van raadpleging. 

De AGV zijn inroepbaar tegen iedere Gebruiker die verbinding maakt met de Site. 
 
ARTIKEL 2 - BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE 
De Site is alleen online toegankelijk op het volgende adres:

https://www.renefurterer.com/nl-be en alleen voor Gebruikers die in de Benelux gedomicilieerd of gevestigd zijn.

De site is gecreëerd om u informatie te verschaffen over RENE FURTERER (productfiches, adviesfiches, wedstrijden, nieuwsbrieven, enz.) en om u een volledige presentatie te geven van de verschillende RENE FURTERER gamma's. De site publiceert niet-contractuele informatie over RENE FURTERER, met de constante bedoeling om al haar producten te beschrijven, maar zonder de bedoeling om rechtstreeks de aankoop van een product of een dienst aan te bieden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) (hierna de " Diensten "). 

Indien u jonger bent dan zestien (16) jaar, verklaart u dat u van uw ouders of wettelijke voogden toestemming hebt gekregen om uw persoonlijke gegevens aan RENE FURTERER te verstrekken om toegang te krijgen tot de Site en om door RENE FURTERER verzonden berichten te ontvangen. 

De site wordt volledig gefinancierd door PFDC. De Site vormt geen contractuele aanbieding en bevat geen enkele vorm van reclame.

Voor zover de actualisering van de Site wordt uitgevoerd rekening houdend met alle activiteiten, kan het gebeuren dat bepaalde nieuwe informatie, Diensten of aankondigingen niet meer geldig zijn op het ogenblik van hun verspreiding of dat ze gewoon verouderd zijn. RENE FURTERER kan niet garanderen, hoewel zij de nodige inspanningen levert, dat alle op de website gepubliceerde informatie en diensten actueel zijn. 

RENE FURTERER staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie, diensten op de site. RENE FURTERER zal de nodige correcties aanbrengen. De aangeboden informatie en diensten kunnen zijn bijgewerkt tussen het tijdstip waarop de Gebruikers ze bekeken en het tijdstip waarop de Gebruikers er kennis van nemen. RENE FURTERER garandeert op geen enkele wijze dat deze informatie, deze Diensten juist, volledig en actueel zijn. 

Het gebruik van de Site geschiedt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker. RENE FURTERER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten die door het gebruik van de site worden verkregen. 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is elke nieuwe functie die een of meer bestaande Diensten verbetert of uitbreidt of elke nieuwe dienst die door RENE FURTERER wordt gelanceerd, onderworpen aan de AGV. 
Gebruikers stemmen ermee in dat de Dienst aan hen wordt verstrekt " as is ". De gebruikers verbinden zich ertoe de Site te gebruiken in overeenstemming met de in de AGV beschreven doeleinden, de doeleinden van de Site niet te verleggen en niet te trachten de gebruikers naar een andere dienst om te leiden. 

ARTIKEL 3- TOEGANG TOT DE SITE 
3.1. Om toegang te krijgen tot de Site, moet de Gebruiker over de nodige hardware- en softwarevaardigheden beschikken om het Internet te gebruiken. Om toegang te krijgen tot de Site via een computer, tablet, mobiele telefoon (hierna de " apparatuur "), moet de Gebruiker beschikken over een geschikte breedband internettoegang, een telefoonabonnement dat internettoegang mogelijk maakt vanaf een compatibele computer/tablet/mobiele telefoon, zoals: smartphone (IOS, Android), wap, wifi en/of 3G / 4 G-verbinding. 

De Gebruiker erkent dat de voorwaarden van het contract met zijn internet-/mobiele telefoonoperator van toepassing blijven wanneer hij de Site gebruikt. De Gebruiker draagt als enige alle kosten die door de exploitant kunnen worden gevorderd in verband met de toegang tot de internetverbindingsdiensten, wifi, wap en/of 3G/ 4G, en het gebruik van de Site. 
De Gebruiker zal zich bij het gebruik van de Site onthouden van het belemmeren of verstoren van de goede werking van de Site, servers, netwerken en/of het wijzigen, aanpassen, hacken van de Site en/of het wijzigen van een applicatie of site van derden op een zodanige wijze dat er verwarring ontstaat over het verband met de Site. 

De Gebruiker is zich bewust van de beperkingen en restricties van het Internet en de telecommunicatienetwerken en verbindt zich er derhalve toe: 
- zijn Apparatuur te beschermen tegen elke vorm van virus, poging tot inbraak, ongeoorloofde toegang en/of gebruik door derden; 
- te waken over de voorwaarden van installatie, werking en onderhoud van zijn Apparatuur die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Site. 

3. 2. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS 
Door gebruik te maken van de Site, is het Gebruikers verboden om: 
- de Site en de Services te gebruiken om aan politiek, propaganda of proselitisme te doen; 
- de Site van het beoogde doel af te leiden; 
- illegale activiteiten uit te voeren, waaronder inbreuk op de houders van rechten op de teksten, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz; 
- te adverteren voor of andere Gebruikers te verleiden om gebruik te maken van een andere dienst, al dan niet van een concurrent; 
- de werking van de Site op welke manier dan ook te ondermijnen; 
- de intellectuele eigendomswetten te schenden; 
- de toepasselijke wet- en regelgeving te schenden. 

Het is de gebruikers verboden om: 
- inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk is te uploaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden; 
- inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving in het land waar de site wordt geraadpleegd, met name met betrekking tot intellectuele eigendom te raadplegen, plaatsen, downloaden of verzenden; 
- te proberen andere Gebruikers te misleiden door zich voor te doen als de naam of de handelsnaam van anderen en in het bijzonder door zich voor te doen als een werknemer of een filiaal van PFDC en RENE FURTERER, een moderator, gids of host; 
- inhoud die computervirussen of andere code, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken te uploaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden, en deze opsomming is niet limitatief; 
- Inhoud te uploaden, posten, e-mailen of anderszins over te dragen die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of enig ander eigendomsrecht (hierna gezamenlijk aangeduid als "de rechten") dat aan anderen toebehoort; 
- De normale dialoogstroom te verstoren, het scrollen van het scherm te versnellen zodat de gebruikers hun dialoog niet kunnen volgen en typen, of enige andere soortgelijke verstorende actie te ondernemen die het vermogen van de gebruikers om in real time te communiceren, belemmert; 
- de Dienst, servers, netwerken verbonden met de Dienst te storen of verstoren of te weigeren te voldoen aan de vereisten, procedures, algemene regels of voorschriften die van toepassing zijn op netwerken verbonden met de Dienst; 
- Een andere Gebruiker of Gebruikers op enigerlei wijze lastig te vallen; 
- persoonsgegevens, identificatiegegevens, met betrekking tot andere Gebruikers te verzamelen en op te slaan. 

RENE FURTERER of een door RENE FURTERER aangewezen persoon of entiteit, heeft het recht om inhoud die in strijd is met de voorwaarden van deze en/of de geldende regelgeving en/of die anderszins kwalijk is, te verwijderen of in te trekken. 
Gebruikers erkennen ook dat zij hun gezond verstand moeten gebruiken en alle risico's moeten dragen die verbonden zijn aan hun gebruik van de Dienst en de Site. 

ARTIKEL 4 - INFORMATIE OP DE SITE 
4.1. Informatie over producten en diensten 

Tenzij anders vermeld, vormen de op de site voorgestelde producten en diensten een algemene voorstelling van het productengamma van RENE FURTERER. Deze informatie wordt louter ter informatie verstrekt en is niet contractueel bindend. 

4.2. Gebruik van de op de Site verstrekte adviezen 

Op de Site wordt informatie ter beschikking gesteld van de Gebruikers. Deze terbeschikkingstelling houdt geen overdracht in van eigendomsrechten die aan de informatie zijn verbonden. Aan de gebruikers wordt slechts een licentie verleend om deze informatie te raadplegen en te gebruiken op niet-exclusieve basis en voor hun privégebruik. In dit verband is het de Gebruikers verboden de informatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren, op welke wijze en met welk medium dan ook, bestaand of toekomstig, de informatie te vertalen in een ander taalgebruik of een andere taal, de informatie aan te passen. 

RENE FURTERER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte gevolgen en/of schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van gebrekkige of gehackte informatie. Voorts neemt RENE FURTERER geen resultaatsverbintenis maar een middelenverbintenis op zich met betrekking tot de aan de Gebruikers verstrekte informatie en adviezen. 
Tenslotte geeft RENE FURTERER geen enkele expliciete of impliciete garantie, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie en adviezen. Deze worden slechts als leidraad gegeven. 
Voor nadere inlichtingen en/of twijfel kunt u schrijven naar het volgende adres: 
Per e-mail: contact.furterer@pierre-fabre.com  Per post: PIERRE FABRE BENELUX NV - RENE FURTERER " Henri- " 1070, Anderlecht, Brussel, België
 
ARTIKEL 5 - PUBLICATIE VAN GEBRUIKERSBEOORDELINGEN EN -RECENSIES ONLINE 
De Site biedt Gebruikers de mogelijkheid om, na zich te hebben geïdentificeerd, gebruik te maken van de online beoordelings- en recensiedienst om beoordelingen of recensies (hierna de " Beoordelingen/Recensies ") te publiceren over producten van RENE FURTERER. Werknemers van RENE FURTERER / PFDC of van een van haar dochterondernemingen zijn niet gerechtigd om Beoordelingen/Recensies op de Site in te dienen. 
 
Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar Beoordeling/Recensie. RENE FURTERER kan tegenover geen enkele persoon aansprakelijk worden gesteld voor de Beoordelingen/Recensies die door een Gebruiker worden achtergelaten. 
 
5.1. Voorwaarden voor de indiening van de Beoordeling(en)/Recensie(s)

Door een Beoordeling of een Recensie op de Site te plaatsen, verklaren en garanderen de Gebruikers dat: 
- hun Beoordeling(en)/Recensie(s) in overeenstemming is/zijn met de AGV en de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen respecteert/respecteren; 
- zij de auteurs zijn van de Beoordeling(en)/Recensie(s), dat zij zich niet voordoen als een andere persoon, en dat zij geen vals e-mailadres gebruiken of misleiden over de oorsprong van hun Beoordeling(en)/Recensie(s); 
- hun Beoordeling(en)/Recensie(s) hun originele werk(en) is/zijn en geen inbreuk maakt/maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; 
- alle gepubliceerde inhoud juist en nauwkeurig is. 
 
De gebruikers verklaren en garanderen voorts dat zij geen inhoud zullen indienen:
- waarmee zij kunnen worden geïdentificeerd (Gebruikers mogen niet hun volledige naam gebruiken, maar alleen hun voornaam of een "pseudoniem"); 
- met informatie (inclusief prijzen) over concurrenten van RENE FURTERER of hun producten (met name andere fabrikanten en/of distributeurs en/of leveranciers van cosmetische producten en aanverwante producten op het gebied van haarverzorging/-gezondheid); 
- die geen verband houden met de beoordeling van de op de site voorgestelde producten van RENE FURTERER; 
- waarvoor zij enige vorm van vergoeding van een derde partij ontvangen; 
- die kunnen worden beschouwd als reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van aansporing; 
- die verwijzingen naar andere websites, URL's, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers bevat; 
- die een computervirus, of een ander potentieel verstorend of schadelijk computerprogramma of -bestand bevat, of instructies voor het maken van een dergelijk virus, programma of bestand. 
- die lasterlijk, bedreigend, kwetsend, beledigend, kwaadwillig, aanzettend tot geweld of haat, vulgair, onfatsoenlijk, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten of anderszins ongepast is; 
- die het verkrijgen of verstrekken van een diagnose of advies over medische, psychologische, juridische, financiële enz. problemen zou inhouden. 
 
5.2. Controle, bekendmaking en wijziging van Beoordelingen en Recensies 

  • Controlekenmerken 
  • voor elke publicatie door RENE FURTERER. 
  • binnen een termijn van maximaal twee (2) maanden na indiening door de Gebruiker. 
  • Weigering tot publicatie 

RENE FURTERER behoudt zich het recht voor de publicatie te weigeren van Beoordelingen/Recensies die zij, naar eigen goeddunken, in strijd acht met de bepalingen en voorwaarden van artikel I. 

 
Bovendien behoudt RENE FURTERER zich het recht voor om niet tot publicatie over te gaan van: 
- gekopieerde inhoud; 
- recensies geschreven in een andere taal dan die van de Site; 
- alle onbegrijpelijke inhoud (inclusief inhoud met willekeurige tekens en woordenreeksen zonder spaties). 
 
- gepubliceerde Beoordelingen/Recensies 
De Beoordelingen/Recensies die na moderatie worden gepubliceerd, blijven gedurende drie (3) jaar zichtbaar op de Site. Na afloop van deze periode worden de Beoordelingen/Recensies door RENE FURTERER gedurende een periode van drie (3) jaar bewaard. 
De Beoordelingen/Recensies kunnen niet worden gewijzigd zodra ze door de gebruiker zijn ingediend. 
 
5.3. Intellectuele eigendom 

Voor elke Beoordeling/Recensie die Gebruikers indienen op de Site, verlenen Gebruikers hierbij aan PFDC en haar filialen en aan RENE FURTERER een gratis, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor een periode van drie (3) jaar vanaf de publicatie van de Beoordeling/Recensie, om dergelijke Beoordeling(en)/Recensie(s) (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, te gebruiken, te hergebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, op te nemen in andere werken, te verspreiden, en dergelijke inhoud anderszins te exploiteren en/of op te nemen in enig ander medium, media of technologie. 
De gebruikers erkennen hierbij dat PFDC en haar filialen en RENE FURTERER met name hun Beoordeling(en)/Recensie(s) mogen vertalen en publiceren op hun huidige en toekomstige pagina's van sociale netwerken (deze lijst is niet limitatief: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, enz.) en op elke buitenlandse versie van haar Site en in het bijzonder de sites van haar partners/verdelers. 
Gebruikers worden er hierbij op gewezen dat hun naam (of pseudoniem zoals hierboven aanbevolen) gebruikt kan worden in de publicatie van hun Beoordeling(en)/Recensie(s). Gebruikers stemmen er hierbij mee in dat hun Beoordeling(en)/Recensie(s) gebruikt mogen worden in samenhang met het merk RENE FURTERER en de bijbehorende logo's van het merk RENE FURTERER, en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze paragraaf. 
 
5.4. Contact 

Voor vragen of opmerkingen over de producten van RENE FURTERER of het gebruik ervan, kunnen gebruikers contact opnemen met RENE FURTERER op het volgende adres: contact.furterer@pierre-fabre.com

RENE FURTERER behoudt zich het recht voor uw recensie kenbaar te maken aan haar consumentendienst indien deze dit wenselijk acht. 
 
ARTIKEL 6 - GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 
6.1 AANSPRAKELIJKHEID 

 Het gebruik van de Site geschiedt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruikers. De gebruikers verbinden zich ertoe de Site te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan. 
RENE FURTERER garandeert de Gebruikers het ongestoord genot van de Site en garandeert met name dat de Site geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde en dat de Site origineel is. RENE FURTERER garandeert dat de Website in overeenstemming is met de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen en de industrienormen voor websites. 

De gebruikers verbinden zich ertoe geen virussen, bugs of bestanden van welke aard ook die de werking van de Site verstoren, vrijwillig of zelfs onvrijwillig in te voeren, in welk geval alleen zij de volledige verantwoordelijkheid op zich zouden nemen. 
In de geest van respect voor iedereen, kan RENE FURTERER gerechtelijke stappen ondernemen tegen onbetamelijke Gebruikers. 
De gebruiker verklaart en garandeert dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het internet, en met name dat de overdracht van gegevens en informatie op het internet slechts relatief technisch betrouwbaar is, aangezien deze circuleren op heterogene netwerken met uiteenlopende kenmerken en technische capaciteiten, die de toegang verstoren of op bepaalde tijdstippen onmogelijk maken. 

RENE FURTERER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de verbinding met de Site of het gebruik van de Site door een Gebruiker. 
RENE FURTERER is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen, virussen of resultaten die verkregen kunnen worden door een verkeerd gebruik van de Diensten, informatie en de Site. RENE FURTERER is slechts gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis. 

RENE FURTERER, de bestuurders of werknemers van RENE FURTERER / PFDC kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor: 
- welke schade dan ook die voortvloeit uit de verbinding met, de toegang tot of het gebruik van de Site; 
- schade die direct of indirect voortvloeit uit het raadplegen van de Site of het gebruik van de daarop beschikbare Diensten; 
- directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de Site, en in het bijzonder elk exploitatieverlies, financieel of commercieel verlies of verlies van de Site of van gegevens in een informatiesysteem, zelfs indien RENE FURTERER op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

In geen geval zal RENE FURTERER aansprakelijk zijn voor enig verlies van informatie/Diensten of enige schade gerelateerd aan deze Dienst. Informatie of diensten die door de Site worden verstrekt, mogen niet worden opgevat als een garantie van welke aard dan ook. 
Behoudens de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen is RENE FURTERER niet aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, klanten, gegevens, immateriële activa die kunnen voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Site, en meer in het algemeen voor enige gebeurtenis die verband houdt met de Site en/of enige site van derden. 

6.2. WIJZIGING OF STOPZETTING VAN DE SITE

RENE FURTERER spant zich in om de site 24/7 toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. RENE FURTERER kan derhalve de toegang ertoe onderbreken, met name om redenen van onderhoud en modernisering. RENE FURTERER is in geen geval verantwoordelijk voor het geheel van deze onderbrekingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of enige derde partij. 
RENE FURTERER behoudt zich het recht voor de site zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld, te wijzigen of te verwijderen. De schrapping of wijziging van de Site rechtvaardigt op geen enkele wijze voor de Gebruikers een bepaalde tegenprestatie, noch de toewijzing van schadevergoeding. 

6.3. GARANTIES 

De gebruikers erkennen uitdrukkelijk en stemmen ermee in dat: 
- hun gebruik van de Site en de Diensten op eigen risico is. De Service wordt aangeboden op basis van een dienst " as is " en is toegankelijk naargelang de beschikbaarheid. RENE FURTERER geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie betreffende de kwaliteit en de compatibiliteit van de Dienst voor een specifiek gebruik, en het niet schenden van de gebruiksregels van de Dienst door zijn Gebruikers (deze opsomming is niet limitatief). 

- RENE FURTERER garandeert niet dat de site en/of de diensten aan hun verwachtingen zullen voldoen; dat ze ononderbroken, opportuun, veilig of vrij van fouten zullen zijn; dat de resultaten die door het gebruik van de diensten kunnen worden verkregen, nauwkeurig en betrouwbaar zullen zijn; dat de kwaliteit van de diensten, informatie of ander materiaal dat door hen via de dienst wordt verkregen, aan hun verwachtingen zal voldoen; dat eventuele defecten in de gebruikte software zullen worden gecorrigeerd. 

- Al het materiaal dat gedownload of anderszins verkregen wordt door het gebruik van de Dienst, gebeurt op eigen risico. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor schade aan zijn computer of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dit materiaal. 

ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij hierin anders is bepaald, zijn alle elementen die op de site verschijnen (waaronder met name teksten, gegevens, databanken, grafische elementen, logo's, merken, namen, animaties, beelden, video's, geluiden, software en alle andere elementen) (hierna de " Elementen ") de exclusieve eigendom van PFDC en RENE FURTERER en/of van derden die een licentie hebben verleend aan PFDC, en zijn ze onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en, meer in het algemeen, inzake intellectuele eigendom. 

Deze Elementen zijn beschermd door auteursrechten, copyrights, handelsmerken, octrooien, databankrechten, handelsgeheimen en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
Alle rechten van reproductie, weergave en openbare mededeling zijn voorbehouden, met inbegrip van visuele, fotografische, iconografische en andere voorstellingen. Elke reproductie, kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, gebruik of wijziging van het geheel of een deel van de site, in welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de publicatiedirecteur.

De merken en logo's die op de Site worden gebruikt, zijn gedeponeerd; de reproductie ervan zou een inbreuk vormen en kan voor de bevoegde gerechtelijke autoriteiten worden vervolgd. Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. Behoudens de beperkende toepassing van wettelijke uitzonderingen, is elk gebruik, reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de onderscheidingstekens of van de op de site gepresenteerde inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van de publicatie, verboden en vormt een civiel- en strafrechtelijk delict van namaak.

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Site te verkopen, kopiëren, verhuren, verhandelen, over te dragen, af te staan of anderszins in sublicentie te geven, te wijzigen, aan te passen, geheel of gedeeltelijk samen te voegen in andere software, te vertalen, te decompileren, te disassembleren of software of afgeleide werken van de Site te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Directeur van de Publicatie.

RENE FURTERER verleent de Gebruiker een gratis, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie, beperkt tot zijn privégebruik, voor de toegang tot, het gebruik van en de weergave van de Site en de Elementen ervan. Dit recht wordt uitsluitend verleend voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik, en onder voorbehoud van het behoud van alle vermeldingen inzake reproductie en intellectuele eigendomsrechten die hierop betrekking hebben. In dit verband is het de Gebruiker verboden de bestaande of toekomstige Elementen geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of te reproduceren, op welke wijze en met welk medium dan ook, de Elementen te vertalen in een ander taalgebruik of een andere taal en de Elementen aan te passen. 

Elk ander gebruik van de Elementen is strikt verboden en vormt een inbreuk op de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom. 

ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS 

Voor meer informatie over het BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING op de site, verzoekt RENE FURTERER de gebruikers de volgende kennisgevingen te raadplegen: https://www.renefurterer.com/nl-be


ARTIKEL 9 - HYPERLINKS

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat RENE FURTERER links kan aanbieden naar websites en/of toepassingen die al dan niet tot de Pierre Fabre Groep behoren. Deze websites en/of toepassingen staan los van de Site. 
RENE FURTERER bewerkt noch controleert de bronnen en de inhoud van deze websites of hun links naar andere websites en/of toepassingen. 
De links naar deze websites en/of toepassingen houden op geen enkele wijze een goedkeuring, validatie of bekrachtiging in door RENE FURTERER van de inhoud van deze websites en/of toepassingen en, a fortiori, van het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
Bijgevolg kan RENE FURTERER niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, de producten, de diensten, de reclame, de cookies of andere elementen van deze websites, noch voor enige schade of verlies, bewezen of vermeend, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze informatie, diensten of gegevens die op deze websites en/of in deze toepassingen beschikbaar zijn. 

De creatie van hyperlinks op de Site kan enkel gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van RENE FURTERER. Alle verzoeken om machtiging moeten worden gericht aan het volgende contactadres: contact.furterer@pierre-fabre.com 

ARTIKEL 10 - COOKIEBELEID 
Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de site, nodigt RENE FURTERER de gebruikers uit om de tabel met cookies te raadplegen die toegankelijk is op het volgende adres: https://www.renefurterer.com/nl-be 

 
 ARTIKEL 11 - NIET-OPZEGGING EN GEDEELTELIJKE NIETIGHEID 

Indien een bepaling van de AGV nietig wordt verklaard door een wijziging in de wet- of regelgeving of door een rechterlijke uitspraak, heeft dit geen invloed op de geldigheid en de naleving van de overige bepalingen van de AGV. 
Het feit dat een van de partijen geen gebruikmaakt van een van de bepalingen van de AGV houdt niet in dat zij afstand doet van het recht om op een later tijdstip wel van die bepaling gebruik te maken. 
 
ARTIKEL 12 - DIVERSE BEPALINGEN

Indien een bepaling van de AGV niet langer geldig is of indien er een lacune is in de AGV, zal de betrokken bepaling worden vervangen door de bepaling die er juridisch gezien het dichtst bij staat. 
De gebruikers verklaren en erkennen dat zij de AGV hebben gelezen en dat het gebruik van de Site door de gebruikers hun volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle AGV inhoudt. 
Voor vragen met betrekking tot de AGV, of vragen of opmerkingen over de Site of hun Gebruikersaccount, kunnen Gebruikers schrijven naar het volgende adres: contact.furterer@pierre-fabre.com
 
ARTIKEL 13 - WIJZIGING VAN DE AGV 

De AGV kunnen te allen tijde door RENE FURTERER worden gewijzigd. De gebruikers zullen van dergelijke wijzigingen in kennis worden gesteld. Elk gebruik van de Site na kennisgeving van een wijziging houdt aanvaarding van de AGV in. De toepasselijke AGV zijn dan die welke op de Site van kracht zijn op de datum van het gebruik ervan door een Gebruiker. Indien de Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen van de AGV, verbindt hij zich ertoe de Site niet meer te bezoeken.
In geval van vertaling van de AGV is alleen de Franse versie geldig en van toepassing. 

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

De AGV zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 
Elk geschil dat in verband met de AGV ontstaat, zal aan bemiddeling worden onderworpen, voorafgaand aan een gerechtelijke of arbitrale actie. Indien de bemiddeling mislukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbank. 

Terug naar boven