PRIVACYBELEID VAN DE GROEP PIERRE FABRE

 

Bedankt voor uw bezoek aan onze Website. De bescherming en de veiligheid van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is voor de Groep Pierre Fabre van cruciaal belang.
In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt, en hoe deze gegevens worden verwerkt.

 

1. WIE ZIJN WIJ?

 

Deze website (hierna de 'Website') wordt beheerd door Pierre Fabre Benelux, Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht, Brussel, België (hierna 'Pierre Fabre' of 'wij'/'we'), die de verwerkingsverantwoordelijke is van de persoonsgegevens die bij u kunnen worden ingezameld via de Website voor de hieronder beschreven doeleinden.

Wij nodigen u uit om dit Privacybeleid aandachtig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze Website bezoekt. Houd er rekening mee dat het op elk moment kan worden bijgewerkt door Pierre Fabre. De datum van de meest recente update zal op deze pagina verschijnen. Wij nodigen u daarom uit om regelmatig een kijkje te nemen op deze pagina.

 

2. INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

 

Afhankelijk van de diensten van onze Website die u gebruikt, uw keuzes inzake de configuratie van uw terminal (in het bijzonder met betrekking tot cookies en andere trackers), omvatten de Persoonsgegevens over u (hierna 'uw Persoonsgegevens') die door de groep Pierre Fabre worden verzameld en verwerkt, het volgende:

De gegevens die u vrijwillig in een formulier heeft ingevuld (inschrijving op de nieuwsbrief, contact, deelname aan een promotieactie (wedstrijd, spelletjes of enquête), zoals:

naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, postadres en alle andere informatie over u die u verstrekt als onderdeel van uw aanvraag (die informatie over uw gezondheid en uw welzijn kan bevatten).

De door uw browser gegenereerde gegevens, die automatisch door onze server worden verzameld dankzij de 'cookies en andere trackers':

gegevens die eigen zijn aan de bezochte websites: domeinnaam; datum, tijdstip en duur van uw bezoek; de geraadpleegde pagina's en filmpjes, de reclameboodschappen waarop u heeft geklikt;

gegevens die specifiek zijn voor u: uw IP-adres (lokalisatie van uw toegangspunt tot het net; type browser, besturingssysteem).

Wij gebruiken deze automatisch verzamelde Persoonsgegevens niet om u te proberen te identificeren, noch om ze in verband te brengen met de hierboven beschreven Persoonsgegevens die u ons verstrekt. 

Wij kunnen ook Persoonsgegevens over u verkrijgen van derden (bv.: profiel op de sociale netwerken indien u met uw sociale-mediaprofiel heeft ingelogd op uw ledenruimte).

 

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en de redenen waarom wij deze gegevens moeten verwerken.

 

Verwerkingsdoeleinden Redenen die het verwerken van uw Persoonsgegevens noodzakelijk maken voor onze diensten
Antwoord geven op vragen die u per e-mail, contactformulier of chat heeft gesteld In overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre om zijn klanten/potentiële klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en wanneer het verwerken noodzakelijk is in het kader van onze huidige activiteit.
U een betere service aanbieden: bijvoorbeeld om de dichtstbijzijnde winkels of verkooppunten te vinden Een betere service aanbieden aan onze klanten/potentiële klanten in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
Klantrelaties beheren en optimaliseren, inclusief het verbeteren van onze Website en van onze producten en diensten in het algemeen Beter in de behoeften van onze klanten/potentiële klanten voorzien in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
Tenzij u hier bezwaar tegen aantekent zoals aangegeven in de onderstaande paragrafen getiteld « Uw rechten » en « Cookies », meer inzicht krijgen in uw voorkeuren door uw surfgedrag op onze Website te analyseren en u producten of diensten aanbieden die beter aansluiten op uw persoonlijke interesses Beter in de behoeften van onze klanten/potentiële klanten voorzien in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
U informatie sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publicaties) We vragen uw uitdrukkelijke toestemming
Statistische analyses maken In overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre als het verwerken noodzakelijk is voor het beheren van onze huidige activiteiten
De bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen van elk mogelijk probleem dat verband houdt met het gebruik van onze producten Naleving van onze wettelijke verplichtingen

 

De Persoonsgegevens die voor ons onontbeerlijk zijn om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, worden aangeduid met een sterretje op de verschillende pagina's van de Website waar ze worden verzameld.

Als u ervoor kiest deze verplichte velden niet in te vullen, kunnen wij uw verzoeken misschien niet verwerken en/of u de gevraagde producten en diensten niet leveren. De andere Persoonsgegevens zijn louter optioneel en stellen ons in staat u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten dienovereenkomstig te verbeteren.

 

4. OPENBAARMAKING EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Wij maken deel uit van de wereldwijde Groep Pierre Fabre, en van tijd tot tijd kunnen wij genoodzaakt zijn uw Persoonsgegevens binnen de Groep Pierre Fabre door te geven voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Wij kunnen ook externe dienstverleners inschakelen (die handelen in overeenstemming met onze instructies) om ons bij te staan bij het verstrekken van informatie, producten of diensten aan u, bij het leiden en beheren van onze activiteiten, of bij het beheer en de verbetering van onze Website. In dat geval kan het nodig zijn dat deze derden toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens.

Indien uw Persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden overgedragen aan andere ondernemingen van de Groep Pierre Fabre of aan dienstverleners, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau genieten als wanneer zij binnen de EER zouden blijven, onder meer door overeenkomsten voor gegevensoverdracht af te sluiten op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, zoals bijgewerkt of herzien, of andere overdrachtsmechanismen, zoals, indien van toepassing, adequaatheidsbesluiten, bindende bedrijfsvoorschriften of overeenkomsten die zijn goedgekeurd door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden in verband met een feitelijke of potentiële verkoop van Pierre Fabre of van activa die aan ons of onze gelieerde ondernemingen toebehoren, in welk geval de Persoonsgegevens die wij over onze gebruikers bezitten, deel kunnen uitmaken van de overgedragen activa.

Wij zullen ook reageren op verzoeken om informatie als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een juridische procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch of administratief proces tegen ons.

 

5. PROSPECTIE VIA ELEKTRONISCHE MIDDELEN

 

Waar dit wettelijk is toegestaan, en waar nodig onder voorbehoud van uw toestemming, kunnen we met u communiceren via elektronische middelen om u te informeren over onze producten en diensten. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van onze berichten, gebruik dan de 'unsubscribe'-link in onze e-mails of sms STOP naar het opgegeven nummer, of neem rechtstreeks contact met ons op via 'Neem contact met ons op'. Dan zullen wij de berichtgeving stopzetten.

 

6. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Als algemene regel geldt dat wij uw Persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor zij zijn verzameld.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang als strikt noodzakelijk is om onze relatie met u te beheren.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden echter gedurende drie jaar vanaf de datum van de laatste interactie tussen ons wanneer u geen klant bent en zolang wij met u in contact blijven via onze promotionele activiteiten wanneer u wel klant bent, tenzij u daartegen bezwaar maakt wanneer u een van onze marketingberichten ontvangt.

IP-adressen die voor veiligheidsdoeleinden worden verzameld, worden niet langer dan 10 dagen bewaard.

Tot slot worden de verzamelde verbindingslogs, met uw toestemming, bewaard met behulp van cookies en andere trackers die op onze Website worden gebruikt, voor een periode van ten hoogste dertien (13) maanden, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer details, zie het hoofdstuk 'Cookies' hieronder.

Het is mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens langer dan de hieronder vermelde periode in een archief moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of, indien dit noodzakelijk is met het oog op de toepasselijke verjaringstermijn, om een van onze rechten te doen gelden.

Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of voor archiveringsdoeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of aan de verjaringstermijn, zorgen wij ervoor dat zij ofwel volledig worden vernietigd, ofwel worden geanonimiseerd.

 

7. EXTERNE LINKS

 

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Aangezien Pierre Fabre geen zeggenschap heeft over deze websites en dus ook niet verantwoordelijk is voor hun gegevensbeschermingspraktijken, raden wij u aan het privacybeleid van deze websites van derden te raadplegen. Dit beleid is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die door onze Websites of in het kader van onze activiteiten worden verzameld.

 

8. UW RECHTEN

 

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving geniet u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, alsook informatie over hoe en op welke rechtsgrondslag ze worden verwerkt;
 • het recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren (met inbegrip van het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen);
 • het recht om uw Persoonsgegevens te wissen, mits de rechtsgrondslag voor de gegevensverzameling u dat toestaat. Bovendien kan dit recht in bepaalde gevallen uitsluitend worden toegepast wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer:
  • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
  • de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van uw Persoonsgegevens;
  • wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog steeds noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • het recht om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat aan een derde partij (of aan u) te vragen indien onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten;
 • het recht om een kopie te verkrijgen of in te zien van de passende waarborgen waaronder uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie;
 • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken (indien deze verwerking op uw toestemming is gebaseerd) zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • het recht om algemene of specifieke instructies te geven over hoe uw Persoonsgegevens moeten worden verwerkt en gebruikt na uw overlijden;
 • het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden. Om elk telefonisch contact te voorkomen, kunt u zich gratis inschrijven op de Website https://www.dncm.be/nl/.

 

Naast de hierboven vermelde rechten heeft u het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens die wordt gerechtvaardigd door de legitieme belangen van Pierre Fabre, met inbegrip van profilering (in tegenstelling tot een rechtvaardiging door uw toestemming, of om een overeenkomst met u uit te voeren). U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering.

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit, de GBA 'Gegevensbeschermingsautoriteit', Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens, in de rubriek 'Neem contact met ons op'.

Wij kunnen u om een identiteitsbewijs vragen en behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen indien wij daartoe wettelijk zijn gemachtigd, bijvoorbeeld indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Wij zullen proberen om binnen de toepasselijke termijnen op uw verzoek te reageren.

 

9. COOKIES

 

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw apparaat of op een webserver kan worden geplaatst. We gebruiken cookies om een deel van de hierboven beschreven automatisch verzamelde informatie te verkrijgen. U hoeft een cookie niet te accepteren en kunt zelf kiezen welke cookie u accepteert door de parameters in uw browser te wijzigen zodat deze geen cookies accepteert. U kunt uiteraard bezwaar maken tegen hun aanwezigheid en u kunt ze weigeren of verwijderen. Daartoe kunt u ze van uw apparaat verwijderen door de helppagina van de door u gebruikte browser te raadplegen, of u kunt voorkomen dat 'cookies' worden opgeslagen door deze functie in uw browser uit te schakelen.

 

10. SOORTEN COOKIES DIE WE GEBRUIKEN

 

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze Website voor verschillende doeleinden: deze cookies staan bekend als strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, marketingcookies en functionele cookies. Sommige cookies kunnen door een derde partij worden verstrekt om extra functionaliteit aan onze Website te bieden en die zijn hieronder vermeld.

• Strikt noodzakelijke cookies: 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Zij worden over het algemeen ingesteld als reactie op handelingen die u heeft verricht en die een verzoek om diensten vormen, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u op de hoogte wordt gebracht van het bestaan ervan, maar bepaalde delen van de Website kunnen hierdoor worden beïnvloed. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

• Prestatiecookies: 

Aan de hand van deze cookies kunnen wij het aantal bezoeken en de bronnen van het verkeer bepalen, om de prestaties van onze Website te meten en te verbeteren. Zij helpen ons ook om de meest/minst bezochte pagina's te identificeren en te evalueren hoe bezoekers op de Website surfen. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus geanonimiseerd. Als u deze cookies niet aanvaardt, worden wij niet op de hoogte gebracht van uw bezoek aan onze Website.

• Functionele cookies:

Deze cookies maken het mogelijk om de functies van de Website te verbeteren en te personaliseren. Zij kunnen worden geactiveerd door onze teams, of door derden van wie de diensten op de pagina's van onze Website worden gebruikt. Indien u deze cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat sommige of al deze diensten niet naar behoren werken.

• Cookies 'sociale netwerken':

Deze cookies worden geactiveerd door de diensten die worden aangeboden op de sociale netwerken die we aan de Website hebben toegevoegd om u de mogelijkheid te bieden onze inhoud te delen met uw netwerk en kennissen. Ze stellen ons ook in staat uw surfgedrag op andere websites te volgen en een profiel van uw interesses op te stellen. Dit kan een invloed uitoefenen op de inhoud en de berichten die worden weergegeven op andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat u deze sharing tools niet kunt gebruiken of visueel weergeven.

• Reclamecookies:

Deze cookies kunnen op onze Website worden geplaatst door onze reclamepartners. Zij kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te stellen en u relevante advertenties op andere websites aan te bieden. Zij slaan niet rechtstreeks persoonsgegevens op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zal uw reclame minder gericht zijn.

Hieronder vindt u de lijst van de cookies die wij op onze Website gebruiken:

 

Doel Soort cookie Naam van de cookie Naam van de applicatie Bewaar-termijn
Functionele cookie Sessie has_js
pf_store_map_bounds
pf_store_user_pos
eu_cookie
Drupal
Store Locator
Store Locator
Drupal
Browsersessie
Analytische functie Permanent ‎_ga
_gat_UA-32479461-1
AID
APISID
1P_JAR
CONSENT
Google Analytics 18 maanden
24 maanden
Volgcookie van derden Permanent DSID
GED_PLAYLIST_ACTIVITY
_tlp
_tlv, _y1sp_id.5467
__cfduid
PHPSESSID
Doubleclick Floodlight Tags
Cloudflare
www.getback.ch
12 maanden
12 maanden
16 maanden
Volgcookie van drupal Permanent NSC_WJQ_QG-TJUFTNBSRVFT2-Q-IUUQT
_effc
_effs
_flowbox
_gbc
_gbs
_gid
Drupal 13 maanden
Volgcookie van derden Permanent S
OGPC
ND
HSID
SAPISID
SAPISID
SID
SID
SIDCC
SSID
SSID
UULE
Google 24 maanden

 

11. COOKIES VERWIJDEREN

 

Als u cookies weigert, zullen wij geen cookies meer op uw apparaat plaatsen, met uitzondering van de hierboven besproken functionele cookies (waaronder onder meer een cookie om te onthouden dat u niet wilt dat er cookies worden geplaatst wanneer u de Website bezoekt).

Houd er wel rekening mee dat als u ervoor kiest bepaalde cookies te verwijderen of te weigeren, dit gevolgen zal hebben voor bepaalde functies of diensten op onze Website.

 

12. UPDATE VAN HET PRIVACYBELEID

 

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen om wijzigingen in de wet en/of in onze praktijken inzake de bescherming van Persoonsgegevens te weerspiegelen.

 

13. CONTACTGEGEVENS

 

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze data protection officer via: dpobe@pierre-fabre.com.

 

 

Laatste update/wijziging: 27/10/21