RENE FURTERER/ PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN DE PIERRE FABRE GROEP


Wij danken u voor uw bezoek aan onze Website. De bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is een belangrijk aandachtspunt voor de Pierre Fabre Groep.
Onderhavig Privacybeleid licht toe welke gegevens verzameld zullen worden wanneer u onze Website raadpleegt en gebruikt en op welke manier deze gegevens zullen worden verwerkt.
 

Wie zijn wij?


Onderhavige Website (hierna de « Website » genoemd) wordt beheerd door Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45 place Abel Gance 92 100 Parijs (hierna genoemd « Pierre Fabre » of «  Wij  ») die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens die mogelijk van u worden verzameld op de Website voor de hieronder beschreven doeleinden.
Wij verzoeken u om onderhavige Privacyverklaring aandachtig door te nemen zodat u weet onder welke voorwaarden uw persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden wanneer u onze Website bezoekt. Gelieve rekening te houden met het feit dat dit beleid op elk moment door Pierre Fabre kan worden bijgewerkt. De datum van de meest recente update zal steeds op deze pagina worden weergegeven. Wij verzoeken u daarom om de pagina regelmatig te raadplegen.
 

Informatie die wij over u verzamelen


Afhankelijk van de diensten die door onze Website worden aangeboden en waarvan u gebruik maakt, van uw keuzes en de configuratie van uw terminal (met name met betrekking tot cookies en andere trackers), zullen met name de volgende persoonsgegevens (hierna de « Persoonsgegevens » genoemd) die betrekking op u hebben door Pierre Fabre worden verzameld en verwerkt:
 • Wanneer u onze Website gebruikt, kan u worden gevraagd om vrijwillig Persoonsgegevens aan ons te verschaffen, zoals uw achternaam, voornaam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, uw voorkeuren en interesses en andere gegevens die nodig zijn om eventuele vragen die u heeft gesteld te beantwoorden of door u ingediende klachten af te handelen;
 • • Wanneer u onze Website bezoekt, zal onze server automatisch bepaalde gegevens verzamelen die door uw browser of apparaat worden gegenereerd, zoals met name: de domeinnaam; het IP-adres; de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek; het browsertype, besturingssysteem en de bekeken pagina’s;

  We gebruiken deze Persoonsgegevens niet om u automatisch te identificeren en brengen ze evenmin in verband met de hierboven vermelde door u verschafte Persoonsgegevens. 
 • We kunnen eventueel ook Persoonsgegevens die betrekking op u hebben bekomen van derden.

Verwerkingsdoeleinden van uw Persoonsgegevens


Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waartoe onze diensten uw Persoonsgegevens verwerken en de redenen waarom de verwerking van deze gegevens zo belangrijk is voor ons.

Verwerkingsdoeleinden Redenen die het verwerken van uw Persoonsgegevens noodzakelijk maken voor onze diensten
Antwoord geven op vragen die u per e-mail, contactformulier of chat heeft gesteld In overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre om zijn klanten/potentiële klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en wanneer het verwerken noodzakelijk is in het kader van onze huidige activiteit.
U een betere service aanbieden: bijvoorbeeld om de dichtstbijzijnde winkels of verkooppunten te vinden Een betere service aanbieden aan onze klanten/potentiële klanten in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
Klantrelaties beheren en optimaliseren, inclusief het verbeteren van onze Website en van onze producten en diensten in het algemeen Beter in de behoeften van onze klanten/potentiële klanten voorzien in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
Tenzij u hier bezwaar tegen aantekent zoals aangegeven in de onderstaande paragrafen getiteld « Uw rechten » en « Cookies », meer inzicht krijgen in uw voorkeuren door uw surfgedrag op onze Website te analyseren en u producten of diensten aanbieden die beter aansluiten op uw persoonlijke interesses Beter in de behoeften van onze klanten/potentiële klanten voorzien in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
U informatie sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publicaties) We vragen uw uitdrukkelijke toestemming
Statistische analyses maken In overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre als het verwerken noodzakelijk is voor het beheren van onze huidige activiteiten
De bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen van elk mogelijk probleem dat verband houdt met het gebruik van onze producten Naleving van onze wettelijke verplichtingen

De Persoonsgegevens die voor ons essentieel zijn om voornoemde doelstellingen te bereiken, worden op de verschillende pagina’s van de Website met een asterisk aangeduid op de precieze locatie waar ze worden opgevraagd. Als u beslist de verplichte velden niet in te vullen, kunnen wij uw aanvragen mogelijk niet verwerken en/of de door u gevraagde producten en diensten niet aan u leveren. De overige Persoonsgegevens zijn louter optioneel en bieden ons de mogelijkheid u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten bijgevolg te optimaliseren. Aanvullende informatie over de doeleinden en rechtsgrondslag van specifieke gevallen van verwerkingsactiviteiten vindt u hieronder.

Communicatie en Overdracht van PersoonsgegevensWij maken deel uit van de wereldwijde Pierre Fabre Groep en af en toe kan het voorvallen dat wij uw Persoonsgegevens binnen de Pierre Fabre Groep doorgeven in het kader van de bovengenoemde doeleinden.

Ook kunnen wij eventuele externe dienstverleners (die conform onze instructies handelen) de opdracht geven ons te helpen bij het verstrekken van informatie, producten of services, het leiding geven aan en beheren van onze activiteiten of bij het beheren en optimaliseren van onze Website. Desgevallend kan het voor deze derden noodzakelijk zijn om toegang tot uw Persoonsgegevens te krijgen.

Indien uw Persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zouden worden overgedragen aan andere ondernemingen van de Pierre Fabre Groep of aan eventuele dienstverleners, zullen wij de nodige maatregelen treffen om te kunnen garanderen dat uw Persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als indien ze binnen de EER zouden zijn gebleven. Hiertoe zullen wij indien nodig Gegevensoverdrachtovereenkomsten afsluiten die overeenstemmen met de standaard contractbepalingen die werden goedgekeurd, bijgewerkt of herzien door de Europese Commissie, of zullen wij een beroep doen op certificatieschema’s zoals het UE Privacy Shield voor het overdragen van gegevens aan de Verenigde Staten of op andere overdrachtsmechanismen zoals, in voorkomende gevallen, de adequaatheidsbesluiten, de Bindende bedrijfsvoorschriften of door de Europese privacytoezichthouders goedgekeurde overeenkomsten.

Het is ook mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens aan derden vrijgeven in het kader van een reële of potentiële verkoop van Pierre Fabre (ons bedrijf) of van activa die onszelf of aan ons gelieerde ondernemingen toebehoren. Desgevallend zouden de Persoonsgegevens van onze gebruikers waarover wij beschikken deel kunnen uitmaken van de verkochte activa.

Wij zullen ook gevolg geven aan eventuele verzoeken om informatie indien de wet ons hiertoe verplicht of indien deze openbaarmaking noodzakelijk is om Onze rechten te beschermen en/of om ons in overeenstemming te brengen met een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk besluit, een verzoek van een regulator of enige andere juridische procedure die tegen ons wordt aangespannen.

Elektronische klantenwerving (direct marketing)


Waar dit bij wet is toegestaan en onder voorbehoud van een van u verkregen goedkeuring, kunnen wij via e-mail met u communiceren om onze producten en diensten aan te bieden. Als u zich zou willen afmelden om onze communicatie niet meer te ontvangen, wordt u verzocht te klikken op de link « Afmelden » onderaan onze e-mails, per SMS “STOP” te sturen naar het opgegeven nummer of rechtstreeks contact op te nemen via het adres dpobe@pierre-fabre.com . Wij zullen u dan geen berichten meer toezenden.

Bewaring van uw Persoonsgegevens


Als algemene regel geldt dat wij uw Persoonsgegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is om de vooropgestelde doelstellingen waarvoor ze werden verzameld te kunnen realiseren.

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel bewaren zolang dit strikt noodzakelijk is om onze betrekkingen met u te onderhouden (bijvoorbeeld indien u een account opent, een product aankoopt via onze Website, enz.).

Wij zullen uw Persoonsgegevens echter drie jaar lang bewaren met het oog op direct marketing doeleinden vanaf de datum van de laatste uitwisseling tussen ons, als u geen klant bent, en zolang wij in contact met u blijven via onze aanbiedingen, als u klant bent, tenzij u hier bezwaar tegen zou maken wanneer u een van onze direct marketing berichten ontvangt.

De IP-adressen die om veiligheidsredenen worden verzameld, zullen niet langer dan 10 dagen worden bewaard.

Enfin, les journaux de connexion qui sont collectés seront conservés à condition que vous y consentiez, à l’aide des cookies et d’autres trackers utilisés sur notre Site Internet, pendant une durée qui ne saurait excéder treize (13) mois conformément aux lois et réglementations applicables. Pour plus de détails, se référer à la section « Cookies » ci-dessous.

Tot slot zullen verzamelde verbindingslogboeken die mits uw goedkeuring, met behulp van cookies en andere trackers op onze Website worden verzameld, voor een periode van maximum dertien (13) maanden worden bewaard in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving hieromtrent. Voor meer details kan u terecht in de paragraaf « Cookies » hieronder.

Het is mogelijk dat wij ons verplicht zien uw Persoonsgegevens in archiefvorm te bewaren buiten de hierboven vermelde termijnen om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd of indien dit in het kader van de toepasselijke verjaringstermijn vereist is om één van onze rechten uit te oefenen (alle informatie m.b.t. transacties zal bijvoorbeeld tijdens de volledige duur van het contract en tot 5 jaar daarna worden bewaard).

Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn om voornoemde doelstellingen te kunnen realiseren of voor de archiveringsdoeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voorschriften, zorgen wij ervoor dat deze volledig vernietigd of geanonimiseerd worden.


Links naar andere websites


De Website kan links naar websites van derden bevatten. Aangezien Pierre Fabre geen controle heeft over deze websites van derden, is de onderneming niet verantwoordelijk voor hun praktijken inzake gegevensbescherming. Wij raden u daarom aan om ook het Privacybeleid van deze externe websites op het gebied van gegevensbescherming te raadplegen. Onderhavig beleid geldt enkel voor de Persoonsgegevens die door onze Website of in het kader van onze activiteiten worden verzameld.

Uw rechten


Conform de toepasbare wetgeving geniet u de volgende rechten m.b.t. uw Persoonsgegevens:
 • Een kopie verkrijgen van uw Persoonsgegevens alsook informatie over het verwerken van Persoonsgegevens en de rechtsgrondslag hiervan;
 • Onjuiste Persoonsgegevens corrigeren (dit omvat ook het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen);
 • Uw Persoonsgegevens wissen (in sommige gevallen geldt dit recht alleen indien de gegevens niet langer nodig zijn om de doelstellingen te bereiken waarvoor ze werden verzameld of verwerkt) ;
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens beperken wanneer:
  • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
  • de verwerking niet rechtmatig verloopt, maar u zich verzet tegen het wissen van uw Persoonsgegevens;
  • wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog wel nodig zijn voor het constateren, uitoefenen of verdedigen van een bepaald recht in de rechtbank;
 • De portabiliteit van uw Persoonsgegevens aanvragen in een machineleesbaar formaat voor een derde partij (of voor uzelf) als ons verwerkingsproces met uw toestemming plaatsvindt of in het kader van de uitvoering van een contract dat met u werd afgesloten;
 • Algemene of specifieke instructies geven met betrekking tot de verwerking en het gebruik van uw Persoonsgegevens na uw overlijden;
 • Uw toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens intrekken (indien deze verwerking met uw toestemming gebeurt) zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de toegestane verwerking voorafgaande aan het intrekken;
 • Zich verzetten tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing doeleinden;
 • Een kopie van de genomen adequate maatregelen aanvragen of deze maatregelen inkijken wanneer uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan een ander land of internationale organisatie.


Naast voornoemde rechten heeft u ook het recht om bezwaar te uiten tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens die wordt gerechtvaardigd door het rechtmatige belang van Pierre Fabre, inclusief profilering (in tegenstelling tot een rechtvaardiging door uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een met u gesloten contract). U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing praktijken, incl. profilering.

Bovendien heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit die belast is met gegevensbescherming, te weten voor België : Gegevensbeschermingsautoriteit 35 Drukpersstraat, 1000 Brussel, België, voor Luxemburg : Commission Nationale pour la Protection des Données, 1 avenue de Rock’n Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette et voor Nederland : Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60, P.0. Box 93374, 2509 AJ Den Haag/The Hague.

Om u op deze rechten te kunnen beroepen, kan u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens : dpobe@pierre-fabre.com. Gelieve rekening te houden met het feit dat wij u om een legitimatiebewijs kunnen vragen en dat wij ons het recht voorbehouden een vergoeding in rekening te brengen indien dit wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is). Wij zullen ons best doen om u binnen de van toepassing zijnde termijn van een antwoord te voorzien.

Cookies


Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw toestel of op de server van een Website kan worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om bepaalde gegevens zoals hierboven beschreven automatisch te bekomen. U bent niet verplicht een cookie te aanvaarden en kunt kiezen welke cookies u aanvaardt door uw browserinstellingen aan te passen, zodat uw browser dus geen cookies aanvaardt. U kan cookies natuurlijk ook weigeren of van uw apparaat verwijderen via de hulppagina van de browser die u gebruikt of weigeren dat cookies zouden worden opgeslagen door de desbetreffende functie in uw browser te deactiveren.

Soorten Cookies die wij gebruiken


Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze Website en zetten deze in voor verschillende doeleinden: deze cookies zijn beter bekend als strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, marketingcookies en functionele cookies. Sommige cookies kunnen toegevoegd worden door een derde partij om onze Website van extra functies te voorzien. Hier zit u een samenvattend overzicht:

 • Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die van essentieel belang zijn voor de uitvoering van een actie waarom u vraagt, zoals bijvoorbeeld het inloggen op uw account. Als u de cookies weigert door uw browserinstellingen te wijzigen, kunnen wij u niet garanderen dat onze Website tijdens uw bezoek volledig naar wens zal functioneren;
 • Prestatiecookies: dit zijn de cookies die gebruikt worden om onze Website te optimaliseren, bijvoorbeeld voor analyses aan de hand waarvan wij te weten kunnen komen hoe onze Website wordt gebruikt en welke verbeteringen wij kunnen doorvoeren. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze Website gebruiken. Desbetreffende informatie wordt op anonieme wijze verzameld en heeft betrekking op het aantal bezoekers, hun herkomst en de pagina’s die ze hebben bezocht;
 • Marketingcookies : deze cookies worden gebruikt om specifieke advertenties naar een computer of apparaat te sturen die aansluiten op de interesses die verbonden zijn aan de activiteit van de Website.
 • Functionele cookies:deze cookies verbeteren de prestaties en functies van onze Website, vaak naar aanleiding van een specifieke actie van de gebruiker. Zo kunnen wij de door ons aan u voorgestelde inhoud bijvoorbeeld aanpassen of uw voorkeuren onthouden.

Hieronder ziet u een overzicht van de cookies die wij gebruiken op onze Website:


Doel Soort cookie Naam van de cookie Naam van de applicatie Bewaar-termijn
Functionele cookie Sessie has_js
pf_store_map_bounds
pf_store_user_pos
eu_cookie
Drupal
Store Locator
Store Locator
Drupal
Browsersessie
Analytische functie Permanent ‎_ga
_gat_UA-32479461-1
AID
APISID
1P_JAR
CONSENT
Google Analytics 18 maanden
24 maanden
Volgcookie van derden Permanent DSID
GED_PLAYLIST_ACTIVITY
_tlp
_tlv, _y1sp_id.5467
__cfduid
PHPSESSID
Doubleclick Floodlight Tags
Cloudflare
www.getback.ch
12 maanden
12 maanden
16 maanden
Volgcookie van drupal Permanent NSC_WJQ_QG-TJUFTNBSRVFT2-Q-IUUQT
_effc
_effs
_flowbox
_gbc
_gbs
_gid
Drupal 13 maanden
Volgcookie van derden Permanent S
OGPC
ND
HSID
SAPISID
SAPISID
SID
SID
SIDCC
SSID
SSID
UULE
Google 24 maanden


Cookies verwijderen


Als u cookies weigert, zullen wij geen nieuwe cookies meer op uw apparaat plaatsen met uitzondering van de « functionele » cookies die hierboven werden beschreven (inclusief een specifieke cookie die registreert dat u niet wilt dat er cookies worden geïnstalleerd wanneer u onze Website bezoekt).

Gelieve echter wel rekening te houden met het feit dat het verwijderen of weigeren van bepaalde cookies wel een invloed kan hebben op bepaalde functies of diensten van onze Website.

Updates van de Privacyverklaring


Wij kunnen onderhavige Privacyverklaring op elk moment aanpassen om wijzigingen in de wet en/of met betrekking tot onze praktijken op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens door te voeren of te integreren.

Contactinformatie


Indien u vragen zou hebben over onderhavige Privacyverklaring of indien u uw rechten zou willen uitoefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via het volgende adres: dpobe@pierre-fabre.com

Wij beschikken eveneens over een afgevaardigde bij de afdeling Gegevensbescherming die men kan bereiken via: dpobe@pierre-fabre.com

Laatste update/wijziging: 29/05/2018