WETTELIJKE BEPALINGEN VAN DE RENE FURTERER WEBSITE

 
Uitgever 
RENE FURTERER
Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 38 250,00 €
Waarvan het hoofdkantoor zich op het volgende adres bevindt: 45, Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE – Frankrijk
RCS Nanterre : 403 271 398
 
Directeur publicatie
De heer Gilles DAURE – Directeur van het Merk RENE FURTERER
 
Financiering
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE – Naamloze vennootschap met een Raad van bestuur en een Toezichtsraad – Kapitaal: 22.987.907,85 € – Hoofdkantoor: 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE - RCS NANTERRE 319.137.576.
 

De volgende website https://www.renefurterer.com/be/nl(hierna « de Site » genoemd) wordt gefinancierd door de vereenvoudigde aandelenvennootschap PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, een vennootschap die werkzaam is in de sector van de farmaceutische industrie en waarvan de inkomsten afkomstig zijn van de diensten die ze aanbiedt en producten die ze verkoopt.
 
De Site vertoont geen reclame en aanvaardt noch ontvangt publicitaire fondsen.
 
Webmaster
PRODIGIOUS – LEO BURNETT
12 RUE James Watt – 93 200 SAINT-DENIS
Standaard: +33 1 55 84 66 00
 
Host
CIS VALLEY
Naamloze vennootschap met een kapitaal van 2 500 000 €, geregistreerd in het handelsregister van BORDEAUX onder het nummer B 410 100 747, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruges, FRANKRIJK.


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE RENE FURTERER WEBSITE
 
Uitgever 
RENE FURTERER
Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 38 250,00 €
Waarvan het hoofdkantoor zich op het volgende adres bevindt: 45, Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE – Frankrijk
RCS Nanterre : 403 271 398
 
Directeur publicatie
De heer Gilles DAURE – Directeur van het Merk RENE FURTERER
 
Financiering
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE – Naamloze vennootschap met een Raad van bestuur en een Toezichtsraad – Kapitaal: 22.987.907,85 € – Hoofdkantoor: 45, Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE - RCS NANTERRE 319.137.576 (hierna « PFDC » genoemd).
 
De volgende website
https://www.renefurterer.com/be/nl (hierna « de Site » genoemd) wordt gefinancierd door de vereenvoudigde aandelenvennootschap PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, een vennootschap die werkzaam is in de sector van de farmaceutische industrie en waarvan de inkomsten afkomstig zijn van de diensten die ze aanbiedt en producten die ze verkoopt.
 
De Site vertoont geen reclame en aanvaardt noch ontvangt publicitaire fondsen.
 
Webmaster
PRODIGIOUS – LEO BURNETT
12 RUE James Watt – 93 200 SAINT-DENIS
Standaard: +33 1 55 84 66 00
 
Host
CIS VALLEY
Naamloze vennootschap met een kapitaal van 2 500 000 €, geregistreerd in het handelsregister van BORDEAUX onder het nummer B 410 100 747, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Chemin de l’Hermite BP 70081 – 33523 Bruges, FRANKRIJK.
 
 
ARTIKEL 1 – DOEL VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
 
Onderhavige algemene voorwaarden bepalen de gebruiks- en toegangsvoorwaarden van de Site die RENE FURTERER® toebehoort (hierna « RENE FURTERER » genoemd) die de gebruikers (hierna de « Gebruikers » genoemd) aanvaarden door het simpele feit dat ze deze Site raadplegen. 
Indien de Gebruikers deze niet aanvaarden, verzoekt RENE FURTERER hen de Site te verlaten.
 
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Het gebruik en de raadpleging van de Site wordt beperkt tot persoonlijke en niet commerciële doeleinden.
 
Algemeen genomen, ontzegt de Gebruiker zich de mogelijkheid deze Site of delen ervan te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden (auteursrechten) of voor doeleinden die strijdig zijn met onderhavige gebruiksvoorwaarden.
 
Door deze Site te raadplegen, stemt de Gebruiker ermee in onderhavige gebruiksvoorwaarden na te leven zoals vermeld op de dag van de raadpleging.
 
De algemene gebruiksvoorwaarden zijn inroepbaar tegen elke Gebruiker die deze Site bezoekt.
 
ARTIKEL 2 – BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE
 
De Site is enkel online toegankelijk via het volgende adres:
https://www.renefurterer.com/be/nl.
 
Deze Site werd gecreëerd om u informatie te verschaffen over RENE FURTERER (productfiches, adviesfiches, wedstrijden, newsletters, enz.) en om de verschillende gamma’s van RENE FURTERER aan u voor te stellen. De Site verspreidt met name niet-contractuele informatie over RENE FURTERER met als voortdurende doel al onze producten te beschrijven, zonder een rechtstreeks aankoopaanbod te willen doen van producten of diensten (behalve indien dit expliciet zo vermeld wordt) (hierna de « Diensten » genoemd).
 
Indien u jonger bent dan zestien (16) jaar, verklaart u de goedkeuring te hebben gekregen van uw ouders of voogd om uw persoonlijke informatie met RENE FURTERER te delen om toegang te verkrijgen tot de Site, en om eventuele informatie te ontvangen die RENE FURTERER u toestuurt.
 
De Site wordt volledig gefinancierd door PFDC. De Site vormt in geen geval een contractueel aanbod en aanvaard geen enkele vorm van publiciteit. 
 
Deze Site wordt rekening houdend met het geheel aan activiteiten geüpdatet. Niettegenstaande zou het kunnen gebeuren dat bepaalde inlichtingen, diensten of aankondigingen niet meer geldig zijn op het moment dat ze verspreid worden of dat ze simpelweg verlopen zijn. RENE FURTERER kan niet garanderen, hoewel daartoe wel de nodige stappen ondernomen zullen worden, dat de Site voortdurend volledig up-to-date zal zijn.
 
RENE FURTERER kan de juistheid en volledigheid van de informatie en Diensten op de Site niet garanderen, maar probeert eventuele fouten waar nodig zo snel mogelijk recht te zetten. De verspreide informatie en aangeboden diensten kunnen echter, tussen het moment waarop de Gebruiker deze visualiseerde en het moment waarop wij kennisnemen van eventuele fouten, wel reeds aangepast zijn. RENE FURTERER garandeert bijgevolg op geen enkele manier dat de verstrekte informatie en aangeboden diensten altijd volledig en up-to-date zijn.
 
De eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van de Site ligt volledig bij de Gebruiker zelf. RENE FURTERER kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de Site.
 
Behalve indien expliciet anders aangegeven, zal elke vernieuwing die een of meerde bestaande diensten verbetert of optimaliseert, of elke nieuwe dienst die door RENE FURTERER wordt gelanceerd ook aan onderhavige gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn.
De Gebruikers aanvaarden dat de dienst « in oorspronkelijke staat » geleverd wordt. De Gebruikers verbinden zich ertoe de Site conform de in deze gebruiksvoorwaarden beschreven doeleinden te gebruiken, de doeleinden van de Site niet in het gedrang te brengen en andere Gebruikers niet naar andere diensten om te leiden.
 
ARTIKEL 3- VOORWAARDEN TOT RAADPLEGING VAN DE SITE
 
3.1. Om deze Site te kunnen raadplegen, moet de Gebruiker over de nodige competenties en het nodige materiaal beschikken om het Internet te kunnen gebruiken. Om de Site te bezoeken via een computer, tablet of smartphone, dient de Gebruiker te beschikken over een geschikte breedband internetverbinding, een telefoonabonnement dat toegang biedt tot het Internet, een computer/tablet/mobiele telefoon die compatibel is met de Site: smartphone (IOS, Android) met wap-verbinding, wifi en/of 3G / 4 G (hierna de « Uitrusting » genoemd).
 
De Gebruiker erkent dat de huidige voorwaarden met zijn internetprovider/telefoonoperator gewoon van kracht zullen blijven wanneer hij de Site gebruikt. De Gebruiker neemt alle eventuele kosten voor eigen rekening die door zijn internetprovider/telefoonoperator aangerekend zouden kunnen worden wanneer hij de Site gebruikt/raadpleegt middels toegang tot internetverbindingen, wifi, wap en/of 3G / 4G.
De Gebruiker weerhoudt zich ervan het goede functioneren van de Site, de servers en de aan de Site gekoppelde netwerken te verstoren wanneer hij de Site gebruikt. Verder is het hem verboden de Site aan te passen, te wijzigen of te kraken en/of een site van derden aan te passen en aldus verwarring te veroorzaken m.b.t. de link naar onderhavige Site.
 
De Gebruiker is zich bewust van de eigenschappen en beperkingen van internet- en mobiele netwerken en verbindt zich er bijgevolg toe:
• zijn Uitrusting te beschermen tegen alle mogelijk virussen, pogingen tot intrusie, toegang en/of ongeoorloofd gebruik door derden;
• de voorwaarden voor de installatie, exploitatie en het onderhoud van zijn Uitrusting in acht te nemen om het goede functioneren van de Site te kunnen garanderen.
 
3. 2. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS
 
Wanneer ze de Site raadplegen, weerhouden de Gebruikers zich ervan:
• de Site en zijn diensten te gebruiken om politiek te voeren, propaganda te maken of mensen te bekeren;
• de eigenlijke doelstellingen van de Site in het gedrang te brengen;
• illegale praktijken uit te voeren, met name als deze de eigendomsrechten van teksten, foto’s, afbeeldingen, filmpjes, enz. schenden;
• reclame te maken voor diensten van derden (al dan niet concurrenten) of de aandacht van andere Gebruikers af te leiden naar dergelijke diensten van derden;
• de werking van de Site op welke manier dan ook in het gedrang te brengen;
• de wetten m.b.t. intellectueel eigendomsrecht te schenden;
• de huidige wetten en reglementen te schenden.
 
De Gebruikers weerhouden zich ervan:
• informatie te downloaden, te versturen, via e-mail over te dragen of op welke manier dan ook te verspreiden die van illegale, schadelijke, bedreigende, abusieve, teisterende, lasterlijke, vulgaire, haatdragende, racistische aard zou zijn, de privésfeer van anderen zou kunnen schenden of op welke manier dan ook laakbaar zou zijn;
• informatie te raadplegen, posten, downloaden of doorsturen die indruist tegen de wetten die van kracht zijn in het land waarin de Site wordt geraadpleegd, en dit met name op het vlak van het intellectueel eigendomsrecht;
• andere Gebruikers in de fout te laten gaan of te misleiden door zich de naam of het pseudoniem van andere personen toe te eigenen, en meer bepaald door zich uit te geven voor een werknemer of lid van een RENE FURTERER dienst, een moderator, een gids of een host;
• inhoud te downloaden, openbaar te maken of via e-mail of welk ander middel ook door te sturen die een virus of om het even welke andere code, dossier of programma zou bevatten om zo de werking van software of van een telecommunicatietool te verstoren, te beperken of te vernietigen (deze opsomming is trouwens niet beperkend);
• inhoud te downloaden, openbaar te maken of via e-mail of welk ander middel ook door te sturen die een schending zou impliceren van patenten, gepatenteerde merken, productiegeheimen, intellectuele eigendomsrechten of om het even welk ander eigendomsrecht van anderen (hierna collectief « de rechten » genoemd);
• de normale streaming van dialogen te verstoren, het scrollen te versnellen waardoor de Gebruikers niet meer zouden kunnen volgen of hun dialoog niet meer zouden kunnen voortzetten, of om het even wat te doen dat de normale gang van zaken zou verstoren en ervoor zou zorgen dat de Gebruikers niet meer live kunnen communiceren;
• de dienst, servers of aan de dienst verbonden netwerken te verstoren of te weigeren om zich conform de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels en reglementen die van toepassing zijn op de aan de dienst verbonden netwerken te gedragen;
• een of meerdere andere Gebruikers op welke manier dan ook lastig te vallen;
• persoonsgegevens of identificatiegegevens van andere Gebruikers te verzamelen en op te slaan.
 
RENE FURTERER of elke andere hiertoe door RENE FURTERER aangewezen persoon of entiteit heeft het recht elke inhoud te wissen of te verwijderen die indruist tegen onderhavige gebruiksvoorwaarden en/of de van kracht zijnde wetgeving of die op welke andere manier dan ook afkeurenswaardig zou zijn.
De Gebruikers erkennen ook dat van hen wordt verwacht dat ze de Site oordeelkundig gebruiken en zich bewust zijn van de eventuele risico’s die het gebruik van onze diensten en Site met zich zou kunnen meebrengen.

ARTIKEL 4 – INFORMATIE EN INHOUD VAN DE WEBSITE
 
4.1. Informatie met betrekking tot de producten en diensten
Tenzij anders bepaald, vormen de op de Site voorgestelde producten en diensten een algemene representatie van het productgamma van RENE FURTERER. Deze informatie is louter informatief en niet-contractueel.
 
4.2. Gebruik van de adviezen die op de Site verstrekt worden
Op de Site wordt heel wat informatie ter beschikking van de Gebruikers gesteld. Deze informatieverstrekking brengt geen enkele overdracht mee van de eigendomsrechten van desbetreffende informatie. Er wordt de Gebruikers uitsluitend een niet-exclusieve gebruikslicentie voor strikt persoonlijke doeleinden verleend. In dit kader is het de Gebruikers verboden deze Informatie op welke wijze en op welke huidige of toekomstige dragers ook te kopiëren of te reproduceren, ze in welke andere taal ook te vertalen en de informatie aan te passen.
 
RENE FURTERER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen en/of schade als gevolg van gebreken aan deze informatie of het hacken ervan. Overigens berust op RENE FURTERER geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting wat betreft de aan de Gebruikers verstrekte informatie en adviezen.
Tot slot verstrekt RENE FURTERER geen enkele expliciete of impliciete garantie m.b.t. het gebruik van deze informatie en adviezen. Deze worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Voor bijkomende informatie en/of in geval van twijfel kan u contact met ons opnemen:
Via e-mail:
infoconso.benelux@pierre-fabre.com
Per post: RENE FURTERER- « Les Cauquillous » 81506 LAVAUR CEDEX

ARTIKEL 5 – PUBLICATIE VAN ONLINE REVIEWS EN MENINGEN VAN GEBRUIKERS

De Site biedt Gebruikers de kans om, nadat ze zich hebben geïdentificeerd, de online reviewdiensten te gebruiken om reviews of meningen te publiceren (hierna de « Reviews/Meningen» genoemd) over de RENE FURTERER producten. De werknemers van RENE FURTERER / PFDC of van een van de bijbehorende filialen hebben niet het recht om (een) Review(s) of Mening(en) op de Site te plaatsen.

Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn Review/Mening. RENE FURTERER kan in geen geval en ten opzichte van geen enkele persoon verantwoordelijk geacht worden  voor Reviews/Meningen die een Gebruiker heeft achtergelaten.

5.1. Voorwaarden voor het indienen van Reviews/Meningen
Door een Review of Mening op de Site te publiceren, verklaren en garanderen de Gebruikers:
•    dat hun Review(s)/Mening(en) aan de algemene gebruiksvoorwaarden beantwoordt/beantwoorden en de huidige wettelijke bepalingen en regelgeving niet schendt/schenden;
•    dat zij de auteurs zijn van de Review(s)/Mening(en) en in geen geval de identiteit van een andere persoon schaden, dat zij geen vals e-mailadres gebruiken en mensen niet op een dwaalspoor brengen aangaande de oorsprong van hun Review(s)/Mening(en);
•    dat hun Review(s)/Mening(en) van hun eigen hand is/zijn en geen inbreuk betekent/betekenen op het intellectueel eigendomsrecht van derden;
•    dat de volledige gepubliceerde inhoud juist en nauwkeurig is.

De Gebruikers verklaren en garanderen onder meer dat ze geen inhoud zullen publiceren:  
•    die hen zou kunnen identificeren (de Gebruikers dienen geen volledige naam te vermelden, enkel hun voornaam of een “pseudoniem”);
•    die informatie bevat (ook m.b.t. prijzen) over de concurrenten van RENE FURTERER of hun producten (met name andere fabrikanten en/of verdelers en/of leveranciers van cosmetische producten of producten die op welke manier dan ook verband houden met de schoonheid/gezondheid van het haar);
•    die geen enkel verband houdt met de RENE FURTERER producten die op de Site worden voorgesteld;
•    waarvoor ze op welke manier dan ook een vergoeding zouden krijgen van derden;
•    die als reclame of promotool of elke andere mogelijke vorm van aansporing zou kunnen worden beschouwd;
•    die informatie bevat die naar andere websites, URL-adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers zou verwijzen;
•    waarin een informaticavirus of om het even welk ander programma of bestand verborgen zou zitten dat storend zou kunnen werken of schade zou kunnen aanrichten, of dat informatie zou bevatten over hoe een dergelijk virus, programma of bestand gecreëerd zou kunnen worden;
•    van lasterlijke, bedreigende, misleidende, beledigende, kwaadwillige, vulgaire, onzedige aard of die zou aanzetten tot geweld of haat, die de privésfeer of portretrechten van derden zou schenden of op welke manier dan ook ongepast zou zijn;
•    die diagnoses of adviezen zou impliceren met betrekking tot medische, psychologische, juridische, financiële problemen, enz.

5.2. Controle, publicatie en wijziging van Reviews en Meningen
  • Aard van de controles
  • vóór elke publicatie, door RENE FURTERER.
  • binnen een termijn van maximum twee (2) maanden vanaf het moment van inzending door de Gebruiker.
  • Weigering tot publicatie
RENE FURTERER behoudt zich het recht de publicatie van elke Review/Mening te weigeren indien RENE FURTERER deze naar eigen mening zou beschouwen als zijnde strijdig met de onder artikel I vermelde voorwaarden.

Zo behoudt RENE FURTERER zich bijvoorbeeld het recht de volgende elementen niet te publiceren:
•   gekopieerde inhoud;
•   meningen die opgesteld zijn in een andere taal dan die van de Site in kwestie;
•   elke mogelijke onbegrijpelijke inhoud (met name random inhoud of inhoud die woordkettingen bevat).

•   Gepubliceerde Reviews/Meningen

De na moderatie gepubliceerde Reviews/Meningen zullen op de Site zichtbaar zijn gedurende een periode van 3 jaar. Na deze periode zullen de Reviews/Meningen voor een periode van nog eens 3 jaar door RENE FURTERER worden bewaard.
De Reviews/Meningen kunnen niet meer gewijzigd worden van zodra ze door de Gebruiker werden ingediend.


5.3. Intellectueel eigendomsrecht
De Gebruikers kennen bij elke Review/Mening die ze op de Site indienen voor een periode van 3 jaar een onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde gratis licentie toe aan RENE FURTERER, op basis waarvan RENE FURTERER het recht heeft deze Review(s)/Mening(en) geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te vertegenwoordigen, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te verspreiden, er afgeleide werken mee te creëren en deze op welke andere manier dan ook te exploiteren en/of op te nemen via om het even welke andere drager, medium of technologie.
Via onderhavige gebruiksvoorwaarden erkennen de Gebruikers dat RENE FURTERER hun Reviews/Meningen met name mag vertalen en publiceren op zijn huidige en toekomstige sociale netwerken (deze lijst is trouwens niet beperkend: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, enz.) en op elke mogelijke buitenlandse versie van zijn Site en op websites van partners.
De Gebruikers worden via onderhavige gebruiksvoorwaarden op de hoogte gebracht van het feit dat een dergelijke publicatie de naam (of pseudoniem, zoals hierboven aangeraden) kan bevatten die ze bij het publiceren van hun Review/Mening hebben gebruikt. Bij deze aanvaarden de Gebruikers dat hun Review(s)/Mening(en) geëxploiteerd kan/kunnen worden in relatie tot het merk RENE FURTERER en de bijbehorende logo’s van het merk RENE FURTERER, volgens de in onderhavige paragraaf voorziene voorwaarden.

5.4. Contact

Voor een antwoord op alle vragen of opmerkingen met betrekking tot de RENE FURTERER producten of hun gebruik kunnen de Gebruikers RENE FURTERER contacteren via het volgende adres: infoconso.benelux@pierre-fabre.com

RENE FURTERER behoudt zich het recht uw mening door te sturen naar de consumentendienst indien dit passend wordt geacht.

ARTIKEL 6 - GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
 
6.1 AANSPRAKELIJKHEID
De eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van de Site ligt volledig bij de Gebruikers zelf. De Gebruikers verbinden zich ertoe de Site conform haar doeleinden te gebruiken.
RENE FURTERER garandeert de Gebruikers een vredig gebruik van de Site en garandeert met name dat de Site geen enkel intellectueel eigendomsrecht van derden schendt en volledig origineel is. RENE FURTERER garandeert dat de inhoud van de Site niet indruist tegen de van kracht zijnde Franse wettelijke bepalingen en tegen de normen die gelden voor websites van deze aard.
 
De Gebruikers verbinden zich ertoe nooit opzettelijk noch onopzettelijk virussen, bugs of bestanden allerhande die de werking van de Site zouden kunnen verstoren in te voeren; indien dit wel zou gebeuren, zullen zij hier integraal verantwoordelijk voor worden gesteld.
Om een respectvolle sfeer te bewaren, kan RENE FURTERER indiscrete Gebruikers juridisch vervolgen.
De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij zich bewust is van de bijzonderheden en beperkingen van het internet, met name van het feit dat de gegevensuitwisseling via het internet slechts van beperkte technische betrouwbaarheid is, aangezien het gaat over heterogene netwerken met diverse technische eigenschappen en mogelijkheden die de toegang kunnen verhinderen of zelfs af en toe onmogelijk kunnen maken.
 
RENE FURTERER kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de verbinding met de Site of uit het gebruik/de raadpleging van de Site door de Gebruiker.
RENE FURTERER kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten, nalatigheid, virussen of problemen die mogelijk veroorzaakt werden door fout gebruik van de informatie en Diensten. RENE FURTERER is in feite enkel gebonden door een inspanningsverplichting.
 
RENE FURTERER, noch het leidinggevend personeel, noch de werknemers van RENE FURTERER / PFDC kunnen aansprakelijk worden gesteld:
- voor schade ontstaan door de verbinding, toegang of het gebruik van de Site ;
- voor schade die direct of indirect het gevolg is van raadpleging van de Site of van het gebruik van de informatie die erop te vinden is;
- van schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de Site, met name ieder verlies van exploitatie, financieel of commercieel, of verlies van programma’s of gegevens in welk informaticasysteem dan ook en dit zelfs indien RENE FURTERER op de hoogte gebracht zou zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 
RENE FURTERER kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies of schade die betrekking heeft op deze gegevens. Informatie of diensten die door de Site worden verschaft, kunnen geenszins als een garantie geïnterpreteerd worden.
Conform de toepasbare wettelijke bepalingen of regelgeving kan RENE FURTERER niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade – met name (maar niet uitsluitend) voor inkomstenverlies, verlies van klanten, gegevens of immateriële zaken – die resulteert uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Site, of meer in het algemeen uit om het even welk feit dat verband houdt met de Site en/of de websites van derden.
 
6.2. WIJZIGING OF STOPZETTING VAN DE SITE
RENE FURTERER doet er alles aan om de Site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden, maar is geenszins verplicht daarin te slagen. RENE FURTERER kan de toegang tot de website dus verbreken, met name voor onderhoud of mogelijke updates. RENE FURTERER is in geen geval verantwoordelijk voor dergelijke onderbrekingen en voor de mogelijke gevolgen hiervan voor de Gebruiker of voor derden.
RENE FURTERER heeft ook op elk moment het recht, en dat zonder voorafgaande kennisgeving, om veranderingen aan te brengen of de informatieverspreiding via de Site op te schorten of zelfs te onderbreken. Een eventuele verwijdering of wijziging van de Site geeft de Gebruikers op geen enkele manier recht op enige uitkering of schadevergoeding.
 
6.3. GARANTIES
De Gebruikers erkennen en aanvaarden expliciet dat:
• ze de Site en de Diensten op eigen gevaar en risico gebruiken. De Dienst wordt geleverd op basis van een dienst « als dusdanig » en is toegankelijk naargelang zijn beschikbaarheid. RENE FURTERER biedt geen enkele expliciete of impliciete garantie betreffende de kwaliteit en compatibiliteit van de Dienst met het oog op een specifiek gebruik, en betreffende de naleving van de gebruiksregels van de Dienst door de Gebruikers (deze opsomming is trouwens niet beperkend).
 
• RENE FURTERER garandeert niet dat de Site en/of de Diensten aan eenieders verwachtingen zullen voldoen; dat deze ononderbroken gebruikt kunnen worden, opportuun zijn of vrij zijn van welke fout dan ook; dat de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de Diensten altijd exact en betrouwbaar zijn; dat de kwaliteit van alle Diensten, informatie of om het even welk ander materiaal dat via de Site werd verkregen hun verwachtingen zal inlossen; dat eventuele softwaregebreken, als die er al zouden zijn, meteen aangepast zullen worden.
 
• Al het materiaal dat wordt gedownload of op welke andere manier dan ook wordt verkregen bij gebruik van de Dienst valt onder eigen risico. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan hun uitrusting of eventueel gegevensverlies als gevolg van het downloaden van materiaal van de Site.
 
ARTIKEL 7 –  INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
Behalve indien anders aangegeven in onderhavige gebruiksvoorwaarden, zijn de volledige inhoud van deze Site en alle afzonderlijke elementen (met name alle teksten, gegevens, databanken, illustraties, logo’s, merken, benamingen, animaties, afbeeldingen, video’s, geluiden, software en andere elementen) (hierna « de elementen » genoemd) de exclusieve eigendom van RENE FURTERER en/of van derden aan wie een bijbehorende licentie werd toevertrouwd en zijn deze afgestemd op de Franse en internationale wetgeving betreffende auteursrechten en meer in het algemeen betreffende het intellectueel eigendomsrecht.
 
Deze Elementen worden beschermd door auteursrechten, copyrights, merken, patenten, rechten m.b.t. het beheer van databanken, productiegeheimen en/of alle andere mogelijke vormen van intellectueel eigendomsrecht.
Alle rechten betreffende reproductie, representatie en openbare communicatie zijn voorbehouden, ook die van visuele, fotografische of iconografische of andere representaties. De reproductie van de hele Site of delen ervan op om het even welk elektronisch medium is strikt verboden, behalve indien expliciet vermeld door de Directeur Publicatie.
 
De merken en logo’s op deze Site werden gedeponeerd, de reproductie ervan zou vervalsing betekenen. Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. In overeenstemming met artikel L.122-4 van de wetgeving betreffende het intellectuele eigendomsrecht wordt elke vorm van representatie of reproductie die niet expliciet integraal of gedeeltelijk werd goedgekeurd, beschouwd als onwettig en als een vorm van vervalsing, die wordt bestraft door artikels L. 335-2 en volgens de wetgeving betreffende het intellectuele eigendomsrecht.
 
De Gebruiker heeft niet het recht om de Site te verkopen, te kopiëren, te verhuren, te commercialiseren, over te dragen, te vervreemden of op welke manier dan ook te sublicentiëren, te wijzigen of aan te passen, geheel of gedeeltelijk in andere software op te nemen, te vertalen, te decompileren, te ontleden of enige software of andere functionaliteit als afgeleide van de Site te ontwikkelen zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van de Directeur Publicatie. 
 
RENE FURTERER verleent de Gebruiker een gratis, niet-exclusieve, persoonlijke licentie voor strikt persoonlijke doeleinden. De Gebruiker kan de Site en al zijn Elementen dankzij deze licentie bezoeken, gebruiken en bekijken. Dit recht wordt dus verleend in het kader van een gebruik voor strikt persoonlijke en niet commerciële doeleinden, en mits in acht neming van alle vermeldingen omtrent het recht op reproductie en het intellectueel eigendomsrecht. In dit kader is het de Gebruiker dus verboden de Elementen op welke wijze en op welke huidige of toekomstige dragers ook te kopiëren of te reproduceren, de Elementen in welke andere taal ook te vertalen of de Elementen aan te passen.
 
Elk mogelijk ander gebruik van de Elementen is strikt verboden en betekent een schending van de bepalingen in de Code omtrent het Intellectueel eigendomsrecht.
 
ARTIKEL 8 –  PERSOONSGEGEVENS
In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Site worden er persoonsgegevens verzameld, wat de Gebruiker ook aanvaardt. Deze persoonsgegevens worden gedurende drie (3) jaar bewaard, een termijn die strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de Site.
 
RENE FURTERER wijst de Gebruikers erop dat de databank waarin al deze persoonsgegevens worden verzameld, wordt beheerd conform richtlijn 2016/679/UE van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van fysieke personen, de behandeling van persoonsgegevens en het vrije dataverkeer (RGPD).
 
RENE FURTERER wenst hierbij te vermelden dat de persoonsgegevens die de Gebruiker online doorgeeft, enkel door RENE FURTERER of door andere eenheden die behoren tot de Pierre Fabre Groep gebruikt zullen worden en dat zij zich verantwoordelijk achten voor de behandeling en het behoud van deze gegevens. Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan andere derden die de Site onderbrengen of die verantwoordelijk zijn voor haar inhoud en beheer.
 
RENE FURTERER verbindt zich ertoe alle mogelijke maatregelen te treffen om de geheimhouding van deze persoonsgegevens te respecteren.
Persoonsgegevens zullen via een geautomatiseerd proces behandeld worden en kunnen voor de volgende doeleinden worden aangewend:
 
- Opvolging van de Gebruikersrelatie: versturen van e-mails naar de Gebruikers. Als de Gebruikers een bericht sturen naar
infoconso.benelux@pierre-fabre.com worden hun gegevens bewaard en gebruikt om de Gebruikers te antwoorden en om hun vragen op te volgen;
- Levering van bepaalde diensten: versturen van newsletters door RENE FURTERER (indien de Gebruiker hiermee heeft ingestemd). Hierbij dient wel vermeld te worden dat de Gebruiker zijn keuze om de newsletter te ontvangen op elk moment kan herzien. / Versturen van informatie of in het kader van wedstrijden gewonnen prijzen.
 
- Statistische analyse: RENE FURTERER verzamelt, bestudeert en vergelijkt de persoonsgegevens van de Gebruikers om hun profiel nauwkeurig te kunnen bepalen en de Site beter af te kunnen stemmen op de verwachtingen van de Gebruikers. Deze statistische studies zijn strikt vertrouwelijk en blijven de exclusieve eigendom van RENE FURTERER. Ze worden niet aan derden doorgegeven.
 
De persoonsgegevens zijn nooit toegankelijk voor derden. De gegevens worden versleuteld voor iedereen die geen toestemming heeft om deze te raadplegen. Bijgevolg kan een Gebruiker aan de hand van de verzamelde en bewaarde gegevens niet met naam en toenaam worden geïdentificeerd.
 
RENE FURTERER kan ertoe aangezet worden persoonlijke informatie openbaar te maken indien dit nodig zou zijn voor de identificatie, aanmaning of juridische vervolging van elke Gebruiker die ervan verdacht wordt nadeel of (bewust of onbewust) schade te berokken aan de rechten of eigendomsrechten van de Site, aan andere Gebruikers van de Site of aan om het even welke andere persoon die wegens dergelijke activiteiten strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden.
 
RENE FURTERER verbindt zich ertoe alle mogelijke maatregelen te treffen om de geheimhouding van deze persoonsgegevens te respecteren.
De Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen. Hij kan het gebruik van deze gegevens ook aan beperkingen onderwerpen of zich hier volledig tegen verzetten. Om zich op deze rechten te beroepen, kan de Gebruiker RENE FURTERER contacteren via het volgende adres:
infoconso.benelux@pierre-fabre.com.
 
RENE FURTERER zal er alles aan doen om aan de vragen van de Gebruiker tegemoet te komen. Indien de Gebruiker, om welke reden dan ook, van mening is dat het antwoord van RENE FURTERER niet volstaat, laat RENE FURTERER hierbij weten dat elke mogelijke klacht kan worden neergelegd bij de Nationale Gegevensbeschermingsautoriteit.
 
RENE FURTERER draagt persoonsgegevens onder geen beding over naar instanties buiten de Europese Unie en zal absoluut geen persoonsgegevens aan partners of derden doorgeven zonder de expliciete goedkeuring van de Gebruikers. RENE FURTERER is verantwoordelijk voor alle eventuele voorafgaande formaliteiten voor autoriteiten die instaan voor de bescherming van persoonsgegevens.
RENE FURTERER zal een Gebruiker steeds binnen de wettelijk bepaalde termijnen van een antwoord voorzien indien deze vragen zou hebben m.b.t. zijn gegevens, recente toegang tot deze gegevens en eventuele handelingen die betrekking hadden op deze gegevens.
 
Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens nodigt RENE FURTERER de Gebruikers uit om hun Beleid met betrekking tot persoonsgegevens via het volgende adres te raadplegen: www.renefurterer.com/be/nl/beleid-voor-de-bescherming-van-persoonsgegevens.
 
ARTIKEL 9 - HYPERLINKS
De Gebruiker is op de hoogte van het feit dat RENE FURTERER links kan aangeven naar andere webpagina’s en/of externe applicaties die al dan niet tot de Pierre Fabre Groep behoren. Deze webpagina’s en/of applicaties staan los van de Site.
RENE FURTERER publiceert noch controleert de bronnen en de inhoud van deze websites en/of applicaties of hun links naar andere websites en/of applicaties.
De links naar deze websites en/of applicaties impliceren geenszins een goedkeuring, geldigverklaring of instemming van RENE FURTERER met de inhoud van deze websites en/of applicaties en fortiori met het gebruik dat hiervan gemaakt zou kunnen worden.
RENE FURTERER kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de producten, de diensten, de advertenties, de cookies of andere elementen van deze websites en/of applicaties en voor welke vorm van bewezen of aangevoerde schade of verlies dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de informatie, diensten of gegevens die op deze websites en/of applicaties te vinden zijn.
 
Het aanmaken van hyperlinks naar de Site is enkel toegelaten na voorafgaand schriftelijk akkoord van RENE FURTERER. Elke aanvraag tot goedkeuring moet via het volgende adres aan het merk worden gericht:
infoconso.benelux@pierre-fabre.com 
  
ARTIKEL 10 –  COOKIEBELEID
Voor meer informatie over het gebruik van Cookies op de Site nodigt RENE FURTERER de Gebruikers uit om de passage over Cookies te raadplegen in het privacybeleid dat men via het volgende adres kan terugvinden: www.renefurterer.com/be/nl/beleid-voor-de-bescherming-van-persoonsgegevens
 
ARTIKEL 11 – AFSTAND VAN VERHAAL EN GEDEELTELIJKE NIETIGHEID
In de veronderstelling dat een van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden zou zijn tenietgedaan als gevolg van een wijziging in de wetgeving of regelgeving of van een gerechtelijke beslissing, zal dit in geen geval een invloed hebben op de geldigheid en de naleving van de andere bepalingen van de algemene gebruikersvoorwaarden.
Indien een van de Partijen zich niet zou beroepen op een van de bepalingen in de algemene gebruiksvoorwaarden, kan dit op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand om deze rechten op een later ogenblik alsnog te doen gelden.

ARTIKEL 12 – DIVERSE BEPALINGEN
Indien een bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet langer geldig zou zijn of indien deze voorwaarden leemtes zouden vertonen, zal de desbetreffende bepaling vervangen worden door de bepaling die de meeste gelijkenissen vertoont vanuit juridisch oogpunt.
De gebruikers verklaren en erkennen de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en het  gebruik van de Site impliceert dat de Gebruikers deze algemene gebruiksvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk aanvaarden.
Voor eventuele vragen over de algemene gebruiksvoorwaarden of vragen of opmerkingen over de Site of een Gebruikersaccount, kunnen de Gebruikers terecht op het volgende adres:
infoconso.benelux@pierre-fabre.com 
 
ARTIKEL 13 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment door RENE FURTERER gewijzigd worden. De Gebruiker zal dan ook op de hoogte gebracht worden van eventuele wijzigingen. Elk gebruik van de Site na kennisgeving van een wijziging impliceert een aanvaarding van deze nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden. De toepasbare algemene gebruiksvoorwaarden zijn die voorwaarden die op de Site vermeld staan op de dag van raadpleging door de Gebruiker. Indien de Gebruiker het niet eens zou zijn met de wijzigingen van de algemene gebruiksvoorwaarden, verbindt hij zich ertoe de Site te verlaten.
Indien de algemene gebruiksvoorwaarden worden vertaald, zal enkel de Franse versie geldig en toepasbaar zijn.
 
ARTIKEL 14 – RECHTSPRAAK DIE VAN TOEPASSING IS EN REGELING VAN DE GESCHILLEN
De algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.
Elk mogelijk geschil dat verband houdt met deze algemene gebruiksvoorwaarden zal onderworpen worden aan een bemiddelingspoging alvorens er eventuele juridische stappen ondernomen zouden worden.
Indien er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal het Hof van Beroep te Parijs bevoegd zijn om desbetreffende geschillen te beslechten.