PODMÍNKY POUŽITÍ

Tyto stránky byly vytvoreny pro RENE FURTERER S.A.S,  s kapitálem 38,250.00 EUR a sídlem 45, place Abel Gance  92100 BOULOGNE - Francie, RCS Nanterre SIREN (ico podle francouzského práva): 403 271 398,  v zastoupení znacky "René Furterer"

Reditel publikací

Gilles DAURE, reditel znacky

Tvurce webu

contact.furterer@pierre-fabre.com

V držení:

CIS VALLEY, zjednodušená akciová spolecnost se základním kapitálem 2 500 000 EUR, zapsaná v obchodním rejstríku spolecnosti BORDEAUX pod císlem B 410 100 747 se sídlem v Chemin de l Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES

Design:

MEDIAGONG – LEO BURNETT
12 rue James Watt - 93200 Saint-Denis
Standard : +33 1 55 84 66 00

René Furterer vás zve k návšteve svých webových stránek, které najdete na následující adrese: www.renefurterer.com


Pred návratem na webové stránky si peclive prectete podmínky uvedené níže. Použití webové stránky podléhá prijetí smluvních podmínek. V dusledku toho každá osoba navštevující webovou stránku (dále jen "uživatel") prohlašuje, že predtím, než vstoupí na web, precetl a bezpodmínecne akceptoval podmínky použití a zavázal se dodržovat pravidla definovaná níže za všech okolností:

1. Práva duševního vlastnictví René Furterer
2. Osobní údaje
3. Využití místa
4. Zmena podmínek používání
5. Rozhodné právo a rešení sporu

1. Práva duševního vlastnictví René Furterer

Webová stránka spolecnosti René Furterer je duševním vlastnictvím a je chránena zákony upravujícími duševní vlastnictví. Webová stránka a všechny její prvky (jako jsou znacky, loga, fotografie, obrázky, ilustrace, texty, videoklipy atd.) Jsou výlucným vlastnictvím spolecnosti René Furterer, která je jediným oprávneným využívat související duševní majetek a práva jednotlivce, pricemž toto právo neposkytuje žádné licence, ani žádná jiná práva než právo na prohlížení webových stránek pro prísne osobní a soukromé použití.

Veškeré dokumenty zverejnené na webové stránce mohou být kopírovány pouze pro úcely informací a jsou výhradne pro soukromé a osobní použití. Jakákoli reprodukce a / nebo zastoupení celé webové stránky nebo její cásti nebo jejích soucástí, na jakémkoli druhu média pro jiné úcely, zejména s komercním cílem, je výslovne zakázána.

S výjimkou výše uvedených okolností muže být jakákoli jiná forma rozmnožování nebo zastoupení webových stránek provedena pouze s výslovným predchozím souhlasem René Furterera. Jakákoli žádost o povolení tohoto typu je treba predat na následující adresu:

contact.furterer@pierre-fabre.com

nebo

René FURTERER
« Les Cauquillous »
81506 Lavaur Cedex

Jakékoli neoprávnené použití predstavuje trestný cin.

Stejne tak vytvorení hypertextových odkazu na webové stránky muže probíhat pouze s predchozím písemným souhlasem René Furterera. René Furterer nemuže být zodpovedný za obsah, inzeráty, produkty nebo služby, které jsou k dispozici na jiných webových stránkách propojených s webovými stránkami.

Navíc všechny znacky uvedené na webové stránce jsou registrované ochranné známky a, jsou tak chráneny. Jakékoli použití kterékoli z výše uvedených znacek vyžaduje výslovný a písemný souhlas spolecnosti René Furterer, pokud toto použití nepredstavuje porušení autorských práv.

Krome toho s výjimkou výslovného souhlasu René Furterera není uživatel oprávnen zahrnout hypertextové odkazy na své webové stránky, které smerují návštevníky webových stránek a / nebo na stránky, které obsahuje.

Všechny žádosti o povolení se zasílají písemne na následující adresu:

contact.furterer@pierre-fabre.com

or

René FURTERER
« Les Cauquillous »
​81506 Lavaur Cedex

Jakékoli neoprávnené použití webových stránek a nerespektování podmínek uvedených v tomto dokumentu predstavuje trestný cin.
Využívání obsahu neautorizovaného pro podmínky poskytování služeb bude postihnuto sankcemi.

2. Osobní údaje

René Furterer muže pristoupit ke shromaždování osobních údaju uživatelu, tj.:

- pokud Uživatel dokoncil individuální diagnostiku, pokud mu byly nebo nebyly výsledky zaslány e-mailem.

- pokud se uživatel prihlásí k odberu zpravodaje René Furterer.

Tyto osobní údaje budou automaticky zpracovány a mohou být použity ruznými zpusoby:

a. Statistické studie:
Shromaždujeme, analyzujeme a porovnáváme osobní údaje našich uživatelu s cílem presne definovat jejich profil, a to nám umožnuje lépe prizpusobit naše služby jejich potrebám. Tyto statistické studie jsou prísne duverné a zustávají výlucným majetkem René Furterer. Tyto informace nejsou zprístupneny tretím osobám.
b. Poskytování služeb: jako napríklad zaslání vaší personalizované diagnostiky e-mailem nebo zasláním našeho informacního bulletinu, pokud jste zaškrtli príslušný rámecek a uvedli jste v e-mailovém formulári že, máte zájem dostávat newsletter.

V souladu s ustanoveními zákona c. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 v platném znení, který upravuje informacní technologie, spisy a práva, je uživatel informován o tom, že má právo na prístup, námitku, opravu a vymazání svých osobních dat. Pro uplatnení tohoto práva muže Uživatel odeslat e-mail na následující adresu:

contact.furterer@pierre-fabre.com

nebo

René FURTERER
« Les Cauquillous »
​81506 Lavaur Cedex

René Furterer se zavazuje zachovat duvernost osobních údaju prenášených uživatelem v rámci jeho užívání webových stránek.

Krome toho, s výhradou získání výslovného predchozího souhlasu uživatele ke sberu dat, muže René Furterer poslat uživateli prímou reklamu e-mailem.

Pokud již získal výslovný predchozí souhlas uživatele ke shromaždování jeho údaju, muže René Furterer pokracovat v prevodu uživatelských údaju na svého partnera. 

3. Použití stránek

a. Používání obsahu webových stránek
René Furterer vynakládá veškeré úsilí na aktualizaci obsahu webových stránek a poskytování presných informací uživatelum. Jakkoliv uživatel ví, že prenos dat a informací pres internet muže být jen relativne technicky bezpecný, protože tyto údaje jsou distribuovány na ruzných sítích. René Furterer nemuže zarucit presnost jakýchkoli údaju uvedených na webových stránkách. Oznámení o jakékoliv chybe nebo opomenutí je treba zaslat na následující e-mailovou adresu: contact.furterer@pierre-fabre.com

Jakékoli použití webových stránek, které je v rozporu s puvodním zámerem a porušení techto predpisu, muže vést k zahájení trestního nebo obcanského rízení podle zákona.

b. Prístup na web
René Furterer se pokusí udržet web prístupný, avšak v tomto pohledu bez záruky. Tímto je stanoveno, že pro úcely údržby, aktualizace nebo jiného technického duvodu muže být cas od casu prerušený prístup na webové stránky. René Furterer nemuže být zodpovedný za žádné takové prerušení nebo za následky, které mohou vzniknout uživateli. V každém prípade se René Furterer pokusí zachovat vysoký standard kvality obsahu stránek a služeb, prizpusobený standardním systémum informacních technologií, které jsou na trhu dostupné. René Furterer nemuže zarucit, že nedojde k žádným chybám,  které by mohly zpusobit, že použití a/nebo instalace webových stránek nebude možné. René Furterer nemuže být zodpovedný za žádné prímé nebo neprímé následky a/nebo škody zpusobené vadou a/nebo pirátstvím jeho softwaru.

c. Hypertextové odkazy umístené na webových stránkách: Hypertextové odkazy na webových stránkách mohou uživatele privést na webové stránky ruzných partneru. Informujeme vás, že spolecnost René Furterer neoverila všechny webové stránky, které mohou být spojeny s jejím obsahem nebo informacemi; Proto René Furterer odmítá jakoukoli odpovednost za obsah techto stránek a za jejich užívání. Jakýkoli prístup k temto webum ze strany uživatele je jeho zodpovednost.

d. Cookies a další dukazy o pripojení
"Cookie" je malý kus pocítacového softwaru, který predstavuje blok císelných dat prenesených do vašeho prohlížece webovým serverem a uložený na pevném disku vašeho pocítace, tabletu nebo telefonu (dále jen "Zarízení").

Pokud jde o tuto cást, termín "cookies"oznacuje jakoukoli technologii uvedenou v § 32-II zákona ze dne 6. ledna 1978 v platném znení.

Urcité soubory cookie mohou obsahovat informace soukromé povahy, které vás identifikují jako fyzické uživatele a/nebo identifikují vaše zarízení. Umožní webové stránce rozpoznat, které cásti našich aktivit by vás zajímaly, a tak vám poskytnout obsah, který odpovídá vašim zájmum. V tomto ohledu je uvedeno, že doba, po kterou muže vaše zarízení uchovávat informace zaznamenané "cookies", nesmí prekrocit 13 mesícu.

Webové stránky využívají cookies pro shromaždování statistik (napr. odhad poctu návštev webových stránek, geografických oblastí, ve kterých se uživatelé nacházejí), aby se zlepšily funkce webové stránky a vaše prohlížení (napr. uprednostnovat nebo optimalizovat naši webovou stránku pro jakéhokoli uživatele a typ barevného displeje) a zajistit bezpecnost prohlížení, zejména tím, že brání podvodum a nevyžádané pošte.

"Soubory cookie" tretích stran mohou být rovnež zaznamenávány na vašem zarízení a jejich cílem je personalizace a/nebo vylepšení obsahu, vcetne reklamy, které muže být použito behem relace prohlížení. Jako soucást média mohou být uloženy ruzné cookies tretích stran, zejména následující:

 • Sociální sít "cookies" muže být instalována na vašem zarízení, když používáte jedno z našich médií, na které je obsah sociálních sítí publikován. Vezmete prosím na vedomí naše zásady týkající se správy takových "cookies" ze sociálních sítí na internetových stránkách príslušných sociálních sítí.

 • Soubory cookie Flash® jsou soubory uložené v nainstalovaném softwaru Flash® pro zobrazení dynamických objektu, jako jsou grafické animace nebo videosekvence. Také Flash® "cookies" mohou být nainstalovány pri použití aplikace Flash®. Vezmete prosím na vedomí naše zásady týkající se správy "cookies" Flash® na webových stránkách spolecnosti vydávající software.

 • Cílení "cookies" definovaných tretí stranou, jako je inzerent, muže být použito k šírení reklam, které jsou lépe zamereny na vás nebo na vaše zájmy. Napríklad pri návštevách jiných webových stránek mužete být osloveni inzeráty o našich produktech. Budou také sloužit k omezení poctu zobrazení reklamy a pomáhají merit efektivitu reklamní kampane. Tyto cookies také sledují vaše návštevy na ruzných webových stránkách.

Krome toho mužeme umístit své vlastní "cookies" na média patrící tretím stranám, které jsou našimi partnery a které propagují naše znacky a / nebo naše výrobky. Tyto "cookies" jsou urceny predevším k tomu, aby vám poskytly obsah prizpusobený vašim zájmum a aby vedly záznamy o návštevách našeho obsahu (vcetne reklam).

Pokracováním v používání našich webových stránek souhlasíte s používáním "souboru cookie" v souladu s popisem uvedeným v této cásti.

Internetové prohlížece jsou obvykle parametrizovány tak, aby prijímaly takové "cookies". Máte právo vznést námitky proti jejich prítomnosti a odmítnout nebo je odstranit. Mužete je tedy smazat ze zarízení pomocí navigace na stránce nápovedy prohlížece a vznášet námitky proti ukládání techto "souboru cookie", címž tuto funkci deaktivujete ve svém prohlížeci.

Chcete-li tyto parametry zmenit, kliknete v prohlížeci na nabídku "Možnosti" nebo "Predvolby". Následující odkazy na nejcasteji používané prohlížece mohou být adaptovány, abyste se dozvedeli více o techto parametrech. Pokud váš prohlížec není uveden, použijte funkci "Nápoveda" vašeho prohlížece a získáte další podrobnosti.

Parametry souboru cookie pro aplikaci Internet Explorer
Parametry cookie pro Firefox
Parametry souboru cookie pro Google Chrome
Parametry souboru cookie pro SafariiOS

Metody používané k deaktivaci "cookies" jsou definovány na webové stránce Národní komise pro informacní technologie a práva (CNIL) v sekci o "cookies a jiných mericích zarízeních" a lze je prohlížet na následující internetové adrese: http://www.cnil.fr

Nezapomente, že pokud používáte radu zarízení na ruzných místech, musíte zajistit, aby každý prohlížec byl nakonfigurován tak, aby zahrnoval vaše predvolby cookie.
Vaše nastavení týkající se prijetí nebo odmítnutí našich "cookies" mužete kdykoli zmenit.

Vezmete prosím na vedomí, že pokud deaktivujete "cookies", urcitý obsah webových stránek se vám stane neprístupným, takže nemusíte mít nutne prístup ke všem funkcím této webové stránky.

4. Zmena podmínek používání

Spolecnost René Furterer si vyhrazuje právo podmínky kdykoli zmenit, a to zejména za úcelem dodržování nových predpisu nebo platných právních predpisu a/nebo s cílem zlepšit uživatelské prostredí pri používání webových stránek. Jakákoli zmena používání webových stránek musí být zaclenena do techto podmínek.

5. Rozhodné právo a rešení sporu

Podmínky pro používání webových stránek podléhají francouzskému právu.
Veškeré soudní spory týkající se platnosti, výkladu a/nebo uplatnení techto podmínek pro použití bude predloženo soudum v Nanterre. 


 

Úplná pravidla pro držitele věrnostních karet „René Furterer“:
 1. Věrnostní programy provozuje společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., IČ: 276 02 389, se sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00 (dále jen „Společnost“).
 2. Účastníkem věrnostního programu Společnosti může být pouze fyzická osoba – spotřebitel, která je držitelem věrnostní karty „René Furterer“ (dále jen „věrnostní karta“). Účast ve věrnostním programu je dobrovolná. 
 3. Kartu zákazník získá při nákupu jakéhokoliv produktu esenciální vlasové péče značky René Furterer v jedné ze smluvních lékáren Společnosti v České republice ze seznamu na adrese: www.renefurterer.com
 4. Kartu lze použít výhradně v lékárně, ve které byla zákazníkovi vydána. 
 5. Každý nákup produktu značky René Furterer v období platnosti věrnostní karty (dále jen „věrnostní nákup“) bude obsluhou lékárny zaznamenán ve věrnostní kartě zákazníka, předloží-li ji, a to razítkem lékárny a podpisem obsluhy lékárny (lékárníka), případně i uvedením data uskutečnění věrnostního nákupu, obsahuje-li věrnostní karta kolonku pro tento údaj. Datum prvního nákupu musí být na věrnostní kartě uvedeno vždy. Zákazník je povinen uchovat doklad o zaplacení věrnostního nákupu vydaný lékárnou. 
 6. Věrnostní program spočívá v tom, že při uskutečnění pěti (5) věrnostních nákupů získá zákazník zdarma jako dárek jeden z nabídky šamponů značky René Furterer ze seznamu uvedeného na věrnostní kartě (dále jen „dárek“) dle volby zákazníka.   
 7. Pro získání dárku v rámci věrnostního programu zákazník odevzdá věrnostní kartu s  počtem záznamů odpovídajícím stanovenému počtu věrnostních nákupů – tj. pět (5) věrnostních nákupů, a to spolu s doklady o zaplacení jednotlivých věrnostních nákupů zaznamenaných na věrnostní kartě, v lékárně, ve které mu byla věrnostní karta vydána.  Při odevzdání věrnostní karty zákazník zvolí dárek zaškrtnutím příslušného políčka na věrnostní kartě. Před odevzdáním věrnostní karty zákazník řádně vyplní své údaje uvedené na věrnostní kartě v rozsahu jméno, příjmení, adresa (v rozsahu ulice, čp, město, PSČ), telefon, emailová adresa (dále jen „osobní údaje“), v případě nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení zaškrtne příslušnou kolonku a dále uvede datum vyplnění osobních údajů. Správnost osobních údajů a souhlas s jejich poskytnutím a zpracováním provozovatelem potvrdí zákazník svým podpisem na věrnostní kartě. Zákazníkem vybraný dárek mu je předán v lékárně ihned po odevzdání řádně vyplněné věrnostní karty v lékárně a provedení jeho výběru. 
 8. Podpisem na věrnostní kartě zákazník uděluje svůj výslovný souhlas se zařazením jeho osobních údajů do databáze Společnosti a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele určeného Společností, společností NebeNet, s.r.o., IČ: 28083202, se sídlem Argentinská 1139/28, 170 00 Praha 7 - Holešovice pro marketingové účely Společnosti, tj. pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (emailová zpráva, SMS) dle zákona č. 480/2004 Sb. (nevyloučil-li tuto možnost zákazník zaškrtnutím příslušné kolonky na věrnostní kartě), a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti (správce). Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. Osobní údaje zákazníka mohou být předány a zpřístupněny mateřské společnosti Společnosti, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, reg. č. 319137576, Francouzská republika, pro účely nabízení obchodu a služeb, s čímž zákazník souhlasí.
   
  Zákazník poskytuje osobní údaje dobrovolně. Zákazník bere na vědomí, že má právo:
  (i) požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, 
  Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Správce je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost zákazníka je Společnost oprávněna požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
  (ii) na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování doplnění neúplných osobních údajů
  (iii) na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek,
  (iv) na přenositelnost údajů. Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může zákazník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
  (v) vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu.  Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Společnost zpracování osobních údajů zákazníka pro tento účel.
  (vi) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  (vii) dalšími právy plynoucími z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

  Zákazník je oprávněn svůj souhlas bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla Společnosti anebo na emailové adrese: jaroslav.vanicek@pierre-fabre.com odvolat. Odvoláním souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání zákazníkem.
   
  Souhlas s využitím emailové adresy zákazníka k zasílání obchodních sdělení Společností může zákazník kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu: jaroslav.vanicek@pierre-fabre.com, nebo na adresu sídla Společnosti.
 9. Věrnostní karta je platná 12 měsíců od data prvého nákupu uvedeného na věrnostní kartě.
 10. V případě rozporu mezi pravidly věrnostního programu nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel platí znění těchto úplných pravidel věrnostního programu. Zkrácené znění pravidel uvedené na věrnostní kartě anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s těmito úplnými pravidly věrnostního programu.
 11. Tato úplná pravidla věrnostního programu jsou přístupná na webových stránkách Společnosti www.renefurterer.com pod záložkou „Věrnostní program“ a jsou účinná od 1. ledna 2018.